https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/11/RIN-Bardu-1.jpg

Derfor rammeavtale rørfornying i Bardu

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Rørfornying med grøftefrie metoder koster en tredjedel av prisen sammenlignet med konvensjonell graving. Arbeidet er enklere og går fortere. Men fordrer forarbeid, blant annet grundige forundersøkelser med videokamera. Bardu kommune har i overkant av 4000 innbyggere, er 2700 kvadratkilometer stor og ligger i Troms og Finnmark fylke. Kommunens nett for avløpsledninger er 30 km langt, overvannsnettet 25 km. Om lag 30 prosent av dette, for både avløp og overvann, er bygget mellom 1960 og 1980. Rør og kummer er av varierende kvalitet, men mye er dårlig. Det er denne delen av rørnettet kommunen vektlegger å renovere i et 10 til 20-års perspektiv. Bardu-området kjennetegnes av spredt bebyggelse og E6 går tvers gjennom kommunen. Det var hovedveien som gjorde at kommunens avdeling for kommunalteknikk begynte å lete etter en løsning som er bedre enn graving for rørrenovering.

Konvensjonelt er krevende

– Vi var i gang med et konkret prosjekt for å renovere ledninger som krysser under E6. I den forbindelse ville vi registrere alle kryssingene under hovedveien. Da vi fikk oversikt over omfanget, vi har rundt 15 ledninger som går under E6, forsto vi at vi måtte finne en rimeligere og raskere måte å renovere på, innleder Sindre Dahle. Han er avdelingsleder for kommunalteknikk i Bardu, med ansvar for vann, vei, avløp, septiktank-tømming, renovasjon og gatelys. Å renovere ledningene under E6 gjennom graving innebærer som han sier å dele Norge i to. – Det krever en ekstrem koordinering knyttet til trafikkavviklingen. Vegvesenet har i tillegg svært strenge krav til gjenoppbyggingen av vei. En kryssing koster kommunen en halv million kroner, forklarer Dale.

Rimeligere og raskere

Kommunalteknikk i Bardu ble kjent med NoDig på et arrangement, hvor de også fikk snakke med representanter fra Olimb. – Olimb forklarte at det var fullt mulig for oss å renovere grøftefritt, ut fra beskrivelsene våre. Vi gjennomførte en ordinær kontrakt på det første prosjektet. Da vi så hvor effektivt NoDig er, og hvor få utfordringer vi fikk knyttet til kryssingen av E6, bygget det på seg, utdyper han. – Det er utrolig effektivt å bore under E6. Strekket vi gjennomførte var 140 meter. Entreprenøren kom på en mandag. Tirsdag kveld var de ferdige. Ingen ble berørt, og ledningen dukker opp der den skal, forteller avdelingslederen fornøyd.

Sparer hagene til folk

En tredje faktor har også betydning: Ifølge ham er grøftefrie løsninger også en fordel fordi kommunen slipper å grave gjennom hagene til folk. De har ikke mange by-gater i Bardu, og avdelingen han leder er tydelige på at det er entreprenør som skal forholde seg til innbyggerne når tiltak påvirker private hager, og kommunen varsler rutinemessig om planlagt aktivitet, hvem som skal gjøre va og så videre. Likevel medfører graving i privathager en belastning for hageeierne og merarbeid for kommunen. – Når vi går gjennom hagene til folk med store maskiner, betaler vi store summer til erstatning for trær og annet. Også det slipper vi med grøftefri rørfornying.

Forutsetninger og rammeavtale

Avdelingen har erfart at forundersøkelser med videokamera, og prising ut fra observasjonene, er helt avgjørende for å oppnå suksess. – Gode forundersøkelser og en grundig gjennomgang og vurdering, gir ganske bred kunnskap om hva som skal gjøres. Videoinspeksjonen avdekker også svanker på ledningsnettet. Vi strømperenoverer der det er mulig å la rørene ligge i bakken. Så kan vi heller utføre punktreparasjoner der det er kollaps eller svanker som må utbedres ved graving, sier han. Gjennom videoinspeksjon kartlegges også hvilke rør som ligger på de enkelte strekkene. Bardu bruker grøftefrie metoder bare på avløp og overvann. Der det i tillegg er utfordring med vannledninger, graver de på tradisjonell måte for å unngå dobbeltarbeid.

Konkret kontrakt

Bardu kommunes rammeavtale med leverandør er på en årlig sum, 3,66 millioner, til fornying gjennom NoDig. Kontraktssummen ligger i budsjettet, og avdelingen akter å benytte hele i hvert av de fire årene rammeavtalen gjelder for. Beløpet dekker kostnaden til rørfornyingen, med materiell og arbeidstimer per meter, inkludert pris per meter til forundersøkelse. – Vi har også tatt inn pris til underleverandør, for eksempel knyttet til å grave for punktreparasjon. Detaljer som dette holder vi ikke utenfor det enkelte prosjektet. Vi har i tillegg priset inn noe så banalt som melding til arbeidstilsynet og øvrig dokumentasjon, samt økt materialkost. Vår erfaring er at det er viktig å inkludere så mye som mulig. I det første prosjektet oppdaget vi forhold vi ville endre på. Nå synes vi at vi har truffet ganske godt, utdyper Sindre Dahle.

Systematisk kartlegging med video

Bardu har en liten organisasjon. De har tett samarbeid og korte avstander mellom prosjektansvarlig og drift. Renoveringsarbeidet starter med møter mellom dem og drift, for å kartlegge problemområder. Ut fra dette gjøres en bestilling. Etter videokartlegging har de en ny runde med entreprenøren, som beskriver funnene etter rørinspeksjonen og gir sin anbefaling. Avdelingen har lagt opp til å ha jevnlige byggemøter med entreprenøren. I rammeavtalen er det beskrevet at entreprenøren står fritt til å leie inn en annen leverandør, men kommunen forholder seg til hovedentreprenøren både til forundersøkelsene og strømperenoveringen. Deres erfaring er at det er ryddig og gjør arbeidet enklere for kommunen som kunde. Med rammeavtalen på plass gjennomføres et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. Per nå, i begynnelsen av november 2022, utbedres noen mindre strekninger og utfordringer. Mens dette arbeidet pågår, vil kommunen som kunde starte en ny videokartlegging av nytt område. Slik gjennomføres utbedringen av ledningsnettet som en systematisk, kontinuerlig og konstruktiv prosess.

Det graves fortsatt

Det er ikke slik at graveentreprenørene blir stående uten oppdrag. Kommunalteknikk i Bardu sier ja-takk begge deler. Det er ikke alt arbeid som egner seg for grøftefrie løsninger, og avdelingslederen forsikrer om at det er arbeid nok til både NoDig- og graveentreprenørene.  Bardu kommune har også forsøkt å renovere kummer. Der har de en uløst tele-utfordring. – Vi får tettet kumbunnen og løst andre forhold. Men frosten har det med å ta tak i kumringer og kjegletoppen, og åpner opp slik at det kommer inn vann. Der er vi åpne for hjelp til å finne løsninger, sier Dahle. Ut over det ser avdelingen potensialet for grøftefri renovering også for stikkerenner. – Hvis renna er på tur opp av veien, hjelper det ikke å tette lekkasjer innenfra. Men der vi kan gjøre tiltak uten å grave, er det meste mulig med NoDig. Så fornøyd er Bardu kommune at de har invitert nabokommunen og arrangert fagdag for å dele kunnskapen og erfaringene de har høstet. – Vi opplever at vi har et ansvar for å vise frem hvor mye vi sparer på å renovere grøftefritt, og hvor mange ekstra kilometer med ledning vi kan renovere hvert år når arbeidet gjøres NoDig, understreker avdelingsleder Sindre Dahle.