https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/RIN-Forurensing.jpg

Små avløpsanlegg: Betydelige mangler ved tilsyn

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Nye nedslående tall fra kommunes innsats: Tre av fire undersøkte kommuner fører ikke systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Det viser en tilsynsaksjon gjennomført av Statsforvalteren i 25 kommuner.

Av de kontrollerte kommunene, var det bare en kommune der det ikke ble registrert avvik eller anmerkninger på noen av kontrollpunktene. Dette beskriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Tilsynet ble gjennomført i 25 kommuner i sju fylker for å kontrollere om kommunene følger opp sine plikter som forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og liknende.

Behov for organisering

- Utslipp av avløpsvann er en av de fire største påvirkningene på våre vassdrag og er sammen med påvirkning fra jordbruk den største kilden til overgjødsling av ferskvann. Ferskvann er normalt mer sårbart for overgjødsling enn kystvann, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å få til en god forvaltning av avløpsområdet, må kommunene sørge for god organisering, dvs. at ansvaret for oppgaven er tydelig plassert i organisasjonen.

- Resultatene fra tilsynsaksjonen er nedslående. Vi forventer at kommunene retter bruddene som ble avdekket, og at de jobber systematisk med rutiner som sikrer god kontroll med avløpsanleggene, sier Hambro i pressemeldingen, som du finner her.

Mangler kunnskap

For få måneder siden viste Riksrevisjonens rapport «Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann» at arbeidet med å nå mål om å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann, ikke er nådd.

En fellesnevner for resultatet fra de to rapportene, foruten at innsatsen ikke er tilstrekkelig, er behov for kunnskap. Statsforvalterens tilsynsaksjon viste «at nesten halvparten av kommunene (48 %) mangler kunnskap om tilstanden i vannforekomstene når de saksbehandler søknader om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. For at kommunen skal gjøre en god vurdering av søknader om utslipp, må de ha rutiner som sikrer at de bruker oppdatert kunnskap om tilstanden i vannforekomstene.»

Vannsenter for kunnskapsdeling

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) som nå er under bygging, skal bidra med kunnskapsheving, utviklingsarbeid og rekruttering, men også være en sentral møteplass. I senteret kan kommunene utveksle erfaringer og lære av hverandre, samt av dyktige leverandører, sier daglig leder ved Vannsenteret, Sjur Tveite, som en kommentar til Riksrevisjonens rapport i denne SSTT-artikkelen.

– Kanskje rapporten som bekrefter behov for økt kunnskap og for lav fornyelsestakt kan bidra til økte bevilgninger til senteret, sa RINs styreleder Reidar Kveine i sin kommentar til Riksrevisjonens rapport tidligere i vår.

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.