https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/infrastruktur-bergen-011-Kopi-1.jpg

Bedre sikring av VA-nettet

avatarevuser
Oppdatert: 27 mars 2014
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom. Forumet mener det er viktig å skjerme også det norske VA-nettet, som i dag er dårlig sikret. [caption id="attachment_2541" align="alignleft" width="310"]
006 - Kopi
Fagdirektør i Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Magnar Danielsen, leder arbeidet med samordning av ledninger i grunnen, og anbefalinger vil trolig bli lagt fram til politisk behandling før sommerferien.[/caption] Uoversiktlig Danielsen nølte ikke med å innrømme at det er et uoversiktlig landskap i ledningenes underverden.  At myndigheter og bransjeorganisasjoner nå møtes ved samme bord for å danne seg en oversikt og bli enig om hvordan veien skal gå videre er derfor viktig og nødvendig. I arbeidet med samordningen er det oppstått en del dilemmaer selv om deltakerne i forumet er enig om at det er et stort behov for nasjonal koordinering og har en felles virkelighetsforståelse. -Dagens nettinformasjonssystemer må tilpasses nye krav. Dagens informasjon er ikke tilstrekkelig, mener forumet. Enkelte data får man ikke utlevert fordi sikkerheten om enkelte ledninger er svært strenge. Manglende sikkerhet Innen vann og avløpssektoren er det derimot svært manglende sikkerhet, mener Danielsen. VA-lendinger bør nå skjermes, mener forumet. Det er en egen beredskapsforskrift, og VA-nettet må inn i samme forskrift. Innen VA-området mangler det tydelige sektormyndigheter. Ulike direktorater og departementer har delt ansvar for henholdsvis vann og avløp. Han fremhever strenge nøyaktighetskrav for hvor ledningsnettet befinner seg. Felles portal Det er et ønske fra flere aktører at det bør opprettes en felles portal der man kan hente ut relevant informasjon for de ulike aktørene.Energi og grunnvannsbrønner må også inn i det samme lovverket. Arbeidet koster penger, og Statens Kartverk er her en sentral aktør. Kartverkets arbeid må få tilstrekkelig med ressurser for å foreta oppgraderinger innen infrastrukturen, mener flere høringsinstanser. Videre må det avklares hvordan man skal håndtere både informasjonsbehov og informasjonssikkerhet. De som har behov for informasjon må få tilgang til dette uten at det går på bekostning av sikkerheten, mener Danielsen. Neste møte skal for øvrig standardisering av nasjonale graveinstrukser behandles i forumet.  Danielsen håper å utarbeide et notat til politisk behandling av samordning av ledningsnett i grunnen før sommerferien.