https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/01/Haarr-norsk-vann-4-Kopi-1.jpg

Bærekraft og bevissthet i vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 09 januar 2015
Påstanden kom fra VA-rådgiver Arne Haarr i Norsk Vann under Kursdagene i Trondheim torsdag. -Det er viktig å løfte blikket og se på mulighetene for de gode løsningene for framtidens tjenester innen bransjen, sa Haarr, med 21 års fartstid også i praktisk VA-arbeid ved VEAS. Han slo fast at bærekraft som ny strategisk plattform i vannbransjen sammen med en god gjennomføringsstrategi vil kunne gi vannbransjen flere positive ringvirkninger. Norsk Vann skal bruke tiden fram til 2018 med å utvikle sin plan for bærekraft. Norsk Vann ønsker å gå i dialog med relevante bransjeorganisasjoner, leverandører, entreprenører, utdanningsinstitusjoner og egne medlemmer, det vil si norske kommuner og ledningseiere. Haarr mener en strategi for bærekraft vil bedre bransjens omdømme og føre til økt synlighet. Den vil også tiltrekke kompetanse og fremme rekruttering til bransjen, som betegnes som svært viktig. At oljebransjen nå sliter kan være vannbransjens redning når det gjelder rekruttering av dyktige fagfolk. Institutt for vann og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim opplever rekordinteresse for sine studier. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)mener norsk vannbransje trenger 30 nye sivilingeniører, 40 ingeniører og 220 driftsoperatører årlig de neste årene. Dette er tall Norsk Vann også mener er svært relevant. Haarr mener vannbransjen kan oppnå store fordeler ved å jobbe målrettet for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene med hensyn på økonomi, miljø og brukere, og han støtter seg til en ny rapport fra Norsk Vann som har tatt for seg nettopp bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene. «Bærekraft som ny strategisk plattform for vannbransjen kan bidra til å sikre en fornuftig, langsiktig forvaltning av anlegg og infrastruktur. En større vektlegging av bærekraft kan gi positive ringvirkninger som bedre omdømme, økt rekruttering, nytenking og innovasjon, effektivisering av og økt kvalitet på VA-tjenestene. En felles forståelse for begrepet bærekraft, samt en brukervennlig og relevant definisjon av dette, er en viktig forutsetning for en samlet bærekraftig vannbransje i Norge», heter det blant annet i forprosjektet til planen som altså skal være klar i 2018. Rapporten foreslår flere konkrete tiltak for å fremme en mer bærekraftig VA, blant annet etablering av en nasjonal bærekraftstrategi. Bærekraft som ny strategisk plattform i vannbransjen vil sammen med en god gjennomføringsstrategi kunne gi flere positive ringvirkninger: Bedre omdømme og økt synlighet Tiltrekke kompetanse – fremme rekruttering til bransjen Øke forståelsen for bransjens rolle og betydning – motivere behovet for investeringer Hjelpe vannbransjen i møte med klimamessige utfordringer Resultere i nytenking og innovasjon Effektivisere VA-virksomheten Øke kvaliteten på tjenestene Store fordeler Haarr mener vannbransjen kan oppnå store fordeler ved å jobbe målrettet for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene med hensyn på økonomi, miljø og brukere. Bærekraft som ny strategisk plattform bør kunne bidra til å sikre en fornuftig, langsiktig forvaltning av anlegg og infrastruktur. VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av VA-systemene, understreket Haarr i sitt innlegg under Kursdagene i Trondheim.