https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/Nedre-Romerike-NRANRV-036-1.jpg

Avvik ved 8 av 10 vannverk

avatarevuser
Oppdatert: 18 mai 2017
Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75% av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding som gikk ut i dag. De alle fleste i Norge har i dag trygt og godt drikkevann, men vannverkene bruker for lite ressurser på å løse de langsiktige og uforutsette utfordringene og planlegge for fremtiden, mener Mattilsynet. - Vi kan risikere at våre barn og barnebarn ikke kan ta nok vann og trygt vann for gitt, slik de fleste kan i dag, sier direktør Ole Fjetland. God teknisk kontrolL Etter at Mattilsynet har vært på tilsyn hos vannverk over hele landet er konklusjonen to-delt: De fleste av de undersøkte vannverkene har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer og IKT, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner. Samtidig har altså flertallet av de undersøkte vannverkene fått beskjed om å forbedre en eller flere deler ved beredskapen sin. Mange har ikke har gode nok rutiner for å øve på sine egne beredskapsplaner eller har ikke gjennomført og oppdatert risiko – og sårbarhetsanalyser. Denne type beredskap er svært viktig for å sikre robuste vannforsyningssystemer som tåler ulike typer trusler og påkjenninger. -En beredskapsplan kan være kjempegod på papiret, men er lite verdt hvis en aldri har prøvd den ut i praksis, sier Fjetland. Vannverkseiernes ansvar Det er vannverkenes ansvar å gjennomføre de forbedringene Mattilsynet har pålagt dem å gjøre. Mattilsynet skal følge opp at de faktisk gjør det: -Vi er i gang med å stramme inn virkemiddelbruken for å bidra til å snu denne utviklingen. Men nøkkelen til å få det til ligger hos vannverkseierne selv, altså i stor grad kommunene. Vi tror det er lurt å sette i gang selv, og ikke vente på vedtak fra oss. Om prosjektet Mattilsynet har vært på tilsyn hos totalt 515 vannverk fordelt over hele landet. 80-90% av befolkningen i Norge mottar vann fra disse vannverkene. På 416 vannverk (81%) fant Mattilsynet avvik fra regelverket. Av disse fikk 385 vannverk (75%) varsel om vedtak om å rette opp avvikene 31 vannverk (6%) påpekt den plikten de har til å følge regelverket 99 vannverk (19%) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.   Tar sikkerhet på alvor Vannverkene står overfor stadig nye utfordringer, men beredskapsevnen blir også stadig bedre. Det er det umiddelbare svaret fra Norsk Vann etter utspillet fra Mattilsynet. -Samtidig er det behov for å videreutvikle hjelpemidlene som vannverkene har til rådighet, mener direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. De fleste kommunalt eide vannverk har beredskapsplaner og risiko‐ og sårbarhetsanalyser. Mattilsynets tilsynsaksjon viser at det er behov for å oppdatere planene og ha hyppigere beredskapsøvelser, sier direktør Toril Hofshagen. Det er tydelig at interesseorganisasjonen ikke vil ha på seg at de gjør for dårlig jobb i forhold til sikkerheten. Samfunnet er helt avhengig av at vannverkene leverer nok vann og godt vann til alle døgnets tider. Mattilsynets tilsynsrapport viser at de fleste vannverk har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner. Samtidig er trusselbildet for vannverkene i utvikling, i likhet med for annen kritisk infrastruktur i samfunnet. Det er derfor stadig behov for å øke sikkerheten og beredskapsevnen. Styrker sikkerheten ‐ Det jobbes blant annet med å styrke sikkerheten i IKT‐systemene og gjøre vannverkene enda bedre sikret mot ondsinnede handlinger, forteller avdelingsleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann. – Det som var akseptabel sikkerhet for bare 2‐3 år siden, holder ikke lenger. Vannverkene må legge lista stadig høyere. Vannverkenes bransjeorganisasjon erfarer at det er viktig med et godt samarbeid mellom helse‐ og beredskapsmyndighetene og vannverksbransjen for å kunne lykkes i dette arbeidet. Et nytt tilbud kalt «Nasjonal vannvakt» ble lansert i mars i år. Dette er en døgnbemannet rådgivingstelefon for vannverk ved krisehendelser, som driftes av Folkehelseinstituttet med bistand fra vannverkspersonell. ‐ Vannverkene har selv ansvaret for sin sikkerhet og beredskap, men trenger støtte i dette krevende arbeidet. Godt veiledningsmateriell og tilbud som «Nasjonal vannvakt» bidrar til å styrke vannverkenes beredskap, forteller Toril Hofshagen.