Avløp får strykkarakter i State of the Nation 2015

Det er ingen tvil om at norske vann- og avløpsledninger lekker, men dagens lekkasje til VG er trolig viktig for RIF for å få den oppmerksomheten foreningen ønsker om rapporten. Det er fem år siden RIF la fram sin første State of the Nation rapport. Den gang dokumenterte RIF et  vedlikeholdsetterslep på drøye  800 milliarder kroner i norsk infrastruktur. På fem år er beløpet mer enn tredoblet. Det vil utvilsomt bli «krigsoverskrifter» i norske aviser og fagblader de neste dagene, til tross for at mange fagmiljøer har vært tydelig på utfordringene. Ikke minst gjelder dette norsk vannbransje med Norsk Vann, Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes Forening og SSTT i spissen. Hovedutfordringen i norsk vannforsyning er fortsatt et dårlig ledningsnett.  Det er behov for store investeringer i ledningsnettet for å sikre en fornyelse i takt med forfallsutviklingen og dermed færre hendelser med svikt i vannforsyningen og lavere lekkasjeandel. Det trengs dessuten fortsatt investeringer i utvidet vannbehandling ved enkelte, særlig mindre, vannverk, het det i rapporten for fem år siden og tingenes tilstand er ikke blitt bedre, dersom lekkasjene i dagens VG viser seg å slå til. Avløpssektoren ligger på strykkarakter også denne gang, med tilstandsbeskrivelse på 2 i en skala fra 1-5. En 2-er betyr at anleggene er i en dårlig forfatning og at funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke funksjonaliteten reduseres. I årets rapport vil RIF hevde at kun rundt halvparten av kommunene overholder alle kravene om rensing. Ledningsnettet har betydelige svakheter med tanke på kapasitet og kvaliteten på rørene er også varierende. Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringer. Ekstremvær kan føre til store skader på infrastruktur. Med dagens opprustningstakt og mangel på fagkompetanse er framtidsutsiktene dystre. Investeringsbehovet er beregnet til 110 milliarder kroner. Vannforsyning i Norge for karakteren 3, det vil si  akseptabel standard. Den samme karakteren ble gitt for fem år siden. I årets rapport fremheves det at en del vannverk ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten er sårbar overfor forurensning fra mennesker og dyr. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %. Med dagens utskiftingstakt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet. Klimaendringer representerer en stor utfordring for vannforsyningen. Mer ekstrem nedbør gir større avrenning og mer forurenset råvann, heter det i rapporten. Investeringsbehovet er beregnet til 100 milliarder kroner NHO-direktør Petter Brubakk sier i en kommentar til VG at aller viktigste er å prioritere infrastruktur høyere i de årlige statsbudsjettene.  Raskere planlegging og bedre utføring, slik at norsk infrastruktur får mer ut av pengene, er nøkkelen til å komme tilbake på sporet, mener han. RIF opererer med en skala fra 1-5: 1: Fungerer ikke, ny infrastruktur må etableres 2: Dårlig forfatning. Bruken er truet, krever umiddelbar innsats. 3: Akseptabel standard. Løpende vedlikehold og framtidige investeringer nødvendig 4: God standard. Normalt vedlikehold påkrevet. 5: Anlegget er som nytt. Vedlikeholdskostnadene lave. På denne skalaen deler RIF ut følgende karakterer for de andre sektorene innen norsk infrastruktur i 2015: Jernbane: 2 Investeringsbehovet er beregnet til 500 milliarder kroner Fylkesveier: 2 Investeringsbehovet er beregnet til 500-600 milliarder kroner Riksveier: 3 Investeringsbehovet er beregnet til 800-1000 milliarder kroner. Kommunale veier: 3 Investeringsbehovet er beregnet til 250-300 milliarder kroner. Helsebygg: 3 Investeringsbehovet er beregnet til 40 milliarder kroner. Kommunale bygg: 3 Investeringsbehovet er beregnet til 140 milliarder kroner. Flyplasser: 4 Investeringsbehovet er satt til 0,- kroner. Energiproduksjon: 4 Investeringsbehovet er satt til 0,-kroner Energidistribusjon: 4 Investeringsbehovet er satt til 0,-kroner Vi kommer tilbake med oppdatering og kommentarer til State of the Nation 2015 etter den offisielle presentasjonen i Oslo på onsdag.