https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/vannsenter-illustrasjon-–-Kopi-–-Kopi-1.png

Ås kommune sier et endelig ja til vannsenter

avatarevuser
Oppdatert: 24 april 2020
Reguleringsplanen for det planlagte Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås er nå godkjent av kommunen. Dermed blir senteret etablert i tilknytning til fagmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Bygg og anlegg skal etter planen stå ferdig i andre halvdel av 2021. – Dette er en viktig milepæl for senterutviklingen, sier Sjur Tveite, som er prosjektleder ved vannsenteret. Han mener Vannsenteret har hatt en god dialog med Ås kommune og NMBU som grunneier ved utvikling av planen. – Nå har vi et godt grunnlag for å realisere senterets ambisjoner. Dette vil være til beste for norske kommuner, deres innbyggere og det næringslivet som bidrar inn mot utvikling av kritisk infrastruktur, sier han. Rom for utvikling Reguleringsplanen for plassering av vannsenteret ble vedtatt av kommunestyret i Ås 15.april. Rådmannen i Ås skriver i sin vurdering  at vannsenteret vil være et viktig bidrag til kunnskapsmiljøet på Campus Ås. Hun mener også at senteret vil gi positive ringvirkninger for næringslivet i regionen. I saksframlegget til kommunestyret skriver rådmannen at planforslaget vurderes å være godt gjennomarbeidet, og er et godt utgangspunkt for utviklingen av et vanninfrastruktursenter på Campus Ås, som vil fungere som et senter for en rekke viktige miljøer, herunder NMBU, norske kommuner, interesseorganisasjoner og leverandørgrupperinger. Senteret vil være et viktig bidrag til kunnskapsmiljøet på Campus Ås, og det er rimelig å anta at senteret vil gi ringvirkninger for næringslivet. Fornøyd rådmann Rådmannen er tilfreds med illustrasjonene som er utarbeidet. Illustrasjonene har gitt rådmannen og høringsmottakere et bedre kunnskapsgrunnlag, og har tydeliggjort areal- og volumdisponering planen legger til rette for. Rådmannen mener foreslått bebyggelse ikke er til ulempe for kulturlandskapet ved Ås kirke eller parkområdet på Campus Ås. Rådmannen anbefaler at planforslagets parkeringsdekning for bil på maks 15 plasser vedtas. Senteret har et minimumsbehov for parkeringsplasser fordi mange besøkende og kursdeltakere kommer langveisfra, og enkelte av disse med bil med utstyr og verktøy. Senteret vil gå i dialog med NMBU for å vurdere hvordan plassene best kan driftes og reguleres. Under kommunestyrets behandling ble det fremmet forslag om å etablere plasser også for sykler. Økonomiske og miljømessige konsekvenser Planforslaget medfører ingen kostander for kommunen. Senteret er ventet å gi positive ringvirkninger for kunnskapsmiljøet på Campus og næringslivet i Ås kommune. Det vil ved oppstart være en til tre ansatte knyttet til senteret, som på sikt kan økes til mellom fire og sju. Kartlegging av naturmangfold og vurdering av miljømessigekonsekvenser konkluderer med usikkerhet om omdisponeringen av det varslede planområdet i sum vil medføre direkte negativ konsekvens for naturmangfoldet. Rådmannen er tilfreds med at mange av de anbefalte skadeforebyggende tiltakene er innarbeidet i planen. Tiltaket medfører beslag av 13 dekar dyrket mark av stor verdi. Som avbøtende tiltak er det satt krav om bevaring av matjord til nydyrking eller forbedring av eksisterende jordbruksarealer.Det reviderte planforslaget vurderes som tilfredsstillende utarbeidet, og har hensyntatt bemerkningene som er kommet inn. Detaljreguleringen vurderes som et godt rammeverk for oppføring av et vanninfrastruktursenter som vil styrke Campus Ås som et kunnskapsmiljø. Rådmannen anbefaler at forslag til detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter vedtas, og dette ble bifalt av kommunestyret under behandlingen av saken.
Trinnvis utvikling Den godkjente planen gir rammebetingelser for en trinnvis utvikling av senteret. På sikt kan tomten inneholde inntil 2000 kvm med bygg og overbygde anlegg. I første omgang er det planlagt et bygg på ca. 800 kvm. Videre vil det etableres anlegg for lekkasjesøk og overvannsløsninger. Kursvirksomhet, demonstrasjoner og utvikling av teknologi knyttet til vanntransport vil foregå både innendørs og utendørs. Byggestart høst 2020 Med reguleringsplan på plass er neste steg søknad om rammetillatelse, der bygg og anlegg vil detaljeres basert på ønsker og behov hos eiere og brukere av senteret samt føringer fra Ås kommune. Byggestart forventes høsten 2020. Bygg og anlegg skal etter planen stå ferdig i andre halvdel av 2021. (kilder: vannsenter.no og Ås kommune)