https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/08/Arsmote-1.png

Årsmøtet 2020: Alt Du Ikke Visste at Du Trengte å Vite

avatarevuser
Oppdatert: 20 august 2020

- Det er naturlig årsaker til at vi avholder årsmøtet 2020 digitalt, sier styreleder Reidar Kveine. Men! Vit at vi håper å kunne holde fagtreff og årsmøte på Lillehammer i 2021.

Til tross for at dette ikke ble en fysisk samling var det mye engasjement, gode spørsmål og innspill via mikrofon og chat. Tilbakemeldingene til styret var uansett et godt gjennomført årsmøte og en tommel opp! Dette gikk du glipp av:
  • Økonomi
  • Medlemsavgift (kontigent + serviceavgift)
  • Nytt styre
  • Samarbeidspartnere
  • Kurs og temadager
  • To nye arbeidsgrupper
  • Vinneren av fotokonkurransen
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Det har ikke vært store svingninger i antall medlemmer; vi har mistet to, og kunne ved utgangen av 2019 ønske ti nye medlemmer velkommen. Totalt: 120 medlemmer pr. 19.08.2020 Økonomi Det vises til et positivt driftsresultatet for 2019 med 811.902 NOK. Som følge av Covid-19 har det hittil i 2020 vært mindre kursvirksomhet enn budsjettert, så deler av dette overskuddet kan bli benyttet for å dekke årets utgifter. Framlagt budsjett for 2020-21 har ingen betydelige avvik fra 2019-budsjettet, og det er budsjettert henholdsvis med 3 616K og 3 577K. ! Digitale styremøter har det også vært i 2020, og til sammen har styret så langt gjennomført fem møter. Sekreteriatet hevder disse møtene er noe mer effektive og ressursbesparende enn å møtes fysisk, men at det å møtes over bordet fortsatt er viktig. Medlemsavgift (kontingent + serviceavgift) Det ble på årsmøtet  i 2019 vedtatt endringer for medlemmer med én/ett eller flere avdelinger/kontorer. Et hovedmedlem som har flere avdelinger/kontorer, kan innlemme disse i RINs medlemsliste mot innbetaling av 50% av serviceavgiften pr.avdeling/kontor. Denne ordningen opprettholdes ved årets årsmøte. For avdelinger/kontorer tilknyttet et hovedmedlem innebærer det at; en egen kontaktperson oppgis, samme informasjon som øvrige medlemmer mottas, rabattert kursavgift, tillatelse til å benytte RINs logo, men ingen stemmerett på årsmøtet. Ved manglende innbetaling for mer enn ett år kan styret slette oppføring i medlemslisten.
Tabell viser medlemskontigent for 2020
Den differensierte avgiften, er begrunnet med at kommuner i form av hovedlednings-eiere og større private firma skal dekke en forholdsmessig større andel, enn de mindre private aktørene. Medlemsavgiften har i flere år vært to-delt; avgiftsfri kontingent og mva.-belagt serviceavgift. Dette gir RIN mva.-inntekter, slik at det oppnås mva.-fradrag for RINs tjenestekjøp. Mva.-registrerte medlemmer får også fradrag for dette. Private medlemmer får skattefradrag for serviceavgift. Nytt styre Styresammensetningen for 2020 ser slik ut: Reidar Kveine, Bærum Kommune. Styreleder Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying AS. Medlem Stein Linholdt, NORVA24. Medlem Trond Alm, Tubus. Medlem Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics AS. Medlem Ståle Brodahl, Ullensaker Kommune. Medlem Kenneth Skullerud, Oslo Kommune, VAV. Medlem Valgkomiteen Erik Wibe Gløersen, Oslo Kommune, VAV. Leder Vidar Aase, Vitek AS. Medlem Kommentarer Peer-Christian Nordby var på valg, men ble gjenvalgt som styremedlem, blant annet på bakgrunn av hans involvering i arbeidet med vannsenteret i Ås, et prosjekt som ikke er ferdigstilt. Han er også engasjert innen temaet stikkledninger, som i RIN-sammenheng vil styrkes fremover. Trond Alm ble også gjenvalgt, han blir sittende som leder for fagfeltet spyling, men har også solid erfaring innen bl.a. rørinspeksjon. Stein Linholt fra NORVA24, takket ja til å overta rollen til Trond Havnnes, både som styremedlem og arbeidsgruppeleder for “Desinfisering og Tetthetsprøving". Vidar Aase har vært RINs leder for rørinspeksjon, nå overtas stafettpinnen av Ståle Brodahl, som er en kjent mann innenfor dette fagfeltet. Samarbeidspartnere Norsk Vann, og RIN fortsetter sin samarbeidsavtale med intensjon om et nært faglig samarbeid for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsstruktur, ble stiftet 26.november 2019. Senteret er lokalisert på Ås i Viken og skal være en attraktiv fasilitet for kurs og opplæring innen fullskala ledningsnett av alle typer og dimensjoner. Aksjeselskapet, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, eies 60% av offentlige eiere, 40% eies av private aktører, inkludert Rørinspeksjon Norge. Staten har bidratt med vel 40 mill. kr og det er budsjettert med økonomisk bidrag fra RIN i 2020-21. Kurs og temadager Det er  i 2019 gjennomført syv kurs; to operatørkurs i spyling, to operatørkurs i rørinspeksjon, ett i lekkasjekontroll/trasésøk og to operatørkurs i stikkledninger. Kurs i tetthetsprøving/desinfeksjon er nå ferdigstilt, det første kurset vil trolig avholdes tidlig i 2021. Bestillerkurs i rørinspeksjon ble utarbeidet i 2019 og avholdt første gang i 2020. Totalt er det registret 165 deltakere, på avholdte kurs i 2019. Alle arbeidsgruppene gjennomførte temadag i forbindelse med årsmøtet avholdt i august 2019. To nye arbeidsgrupper Arbeidsgruppene i RIN har vært uforandret i mange år, men i løpet av 2019 ble det foreslått å  utvide arbeidsgruppene og gjøre noen justeringer. Følgende er foreslått og godkjent: Stikkledninger Stikkledninger har nå blitt et “spesialfelt” med spesifikke kurs. Det er derfor vedtatt at den nye arbeidsgruppen skilles fra Rørinspeksjon/Spyling, med umiddelbar virkning. Peer-Christian Nordby i Olimb Rørfornying AS er valgt som arbeidsgruppeleder. Uavhengig tredjepartskontroll I august 2019 ble det besluttet å opprette en egen arbeidsgruppe som fremmer uavhengig tredjepartskontroll. Arbeidsgruppen er i gang og har blant annet gjennomgått og gitt innspill til forslaget fra Norsk Vann om en felles nasjonal VA-norm. Morten Trevland i Mortens Rørinspeksjon AS er valgt som arbeidsgruppeleder. Vinner av fotokonkurransen Vi gratulerer Christian Mo Johansen i LekkasjeTeknikk AS med førstepremien i sommerens fotokonkurranse. Det var enighet blant dommerene (styret) om at "Trassépeiling Av Spillvannsbrudd på Oppdrag hos Privat Kunde" fortjente gullet i konkurransen. Et gavekort fra JapanPhoto på 5000.- er på vei.
Vi gratulerer også Joakim Westby og Roger (Rør) Iversen med henholdsvis sølv og bronse. Gavekort fra JapanPhoto (verdi 2500/1000.-) er på vei til dere.
En spesiell takk fra styret! Tusen takk til Vidar Aase og Trond Havnnes som har gjort en kjempegod jobb i sine roller i styret! Og takk til Erik Wibe Gløersen og Peer-Christian Nordby for deres innsats i valgkommiteen. Vi vil også ønske Stein Linholt og Ståle Brodahl velkommen som nye styremedlemmer.  Takk til Kjetil Tangen, Kjetil Furuberg, Trond Havnnes og Hans Jørgen Haugen for at dere tok dere til tid å holde innlegg for oss. For øvrig var det hyggelig å møtes via chat. Vi håper at alle dere som deltok på årsmøtet ble godt informert om hva som foregår i organisasjonen og at dere fikk litt faglig påfyll fra våre fire foredragsholdere! - Styret