https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/07/arsmote-klubbe.jpg

Årsmøtepapirene 2017 er klare

avatarevuser
Oppdatert: 20 juli 2017
Årsmøtepapirene for RINs årsmøte i Tromsø 23.august er nå klare. Etter konstitueringen vil årsberetning og regnskap bli presentert. Budsjett for 2017 og 2018 vil også bli forelagt årsmøtet. Valgkomiteen, bestående av Finn Jenssen og Kåre Aabye, vil legge fram forslag til nytt styre under årsmøtet. Leder Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying er på valg.  Marianne Sjåstad, Glitrevannverket IKS er også på valg, og har gitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg. De øvrige i styret er ikke på valg. Nye medlemmer i 2016 er Aktiv Rørinspeksjon AS, Arendal kommune, Avløps Spesialisten AS, GS Rørinspeksjon AS, Hawle Water Technology Norge AS, Hordaland Rørinspeksjon AS, Kjeldaas AS, Lekkasjeteknikk AS, Omland Tankrenovasjon AS, Piptek AS, PSO As, Repstad Anlegg AS og Tromsø kommune. Fire selskaper har meldt seg ut. Det er Elite Rørinspeksjon AS, Norconsult AS, Steptik & Miljø Service AS og Xepto AS. Netto økning i medlemstallet er dermed ni, og totalt er det nå 93 private selskaper og 25 kommuner som er tilknyttet RIN på landsbasis. Aktiviteter i 2016 Det er avholdt 4 styremøter i 2016, der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon - Norge har vært diskutert og bestemt. Samtlige grupper hadde temadag i forbindelse med årsmøte i august. Lekkasjekontroll / Trasésøkgruppa hadde i tillegg fagtreff i Trondheim 16. - 17. mars. Med 46 deltakere. Spyl og Rørinspeksjon gjennomførte to paralelle operatørkurs i Drammen i november med  henholdsvis 25 og 30 deltakere. T/D-gruppa og stikkledningsgruppa har ikke gjennomført kurs i 2016. Årsmøte med fagtreff: Årsmøte med temadager ble avholdt 24. - 26. august 2016 på Holmen fjordhotell på Nesbru med 33 medlemmer representert under årsmøtet. Det var totalt 115 deltakere, inkludert foredragsholdere og utstillere. Hjemmeside på internett: Hjemmesidene er nå oppdatert og har fått ny plattform tilpasset mobil, Ipad og vanlig PC. Nettsiden driftes av Enklere Valg AS, og Odd Borgestrand er redaktør for siden. RIN har også sin egen Facebook-side, som er godt besøkt. Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi: Kompetansesenteret for ledningsteknologi er nå kommet inn på den rikspolitiske agendaen. Siste nytt er 2,5 millioner kroner til Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløps infrastruktur ved NMBU, bevilget fra Kunnskapsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett. Kompetansesenteret har en foreløpig prislapp på 20 millioner kroner, og plasseringen vil bli inne på universitetsområdet til NMBU på Ås. Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU bekrefter at universitetet har plass og ønsker senteret velkommen til Ås. -Det er flott at det plasseres hos oss, og vi lover å tenke stort. Det skal bli en del av vår forskning og innovasjon, og det skal bli et praktisk demonstrasjonsanlegg. Vi håper at dette skal være med å revolusjonere ledningsfornyelse i Norge, sa rektor Sundli Tveit i sin «takketale» til politikerne som har jobbet fram den første offentlige bevilgningen. Fra tidligere har Oslo kommune VAV, Rørinspeksjon Norge, Norsk Vann og private aktører bidratt med den første millionen til utredning av prosjektet. Forum for ledningsfornyelse - Det er etablert et tettere og mer formelt samarbeid mellom Norsk Vann / SSTT  og RIN. Initiativet ble igangsatt med et møte på Vettre i Asker i juni 2014, hvor to representanter. fra Norsk Vann + SSTT + RIN deltok. - Forum for ledningsanlegg avholdt sitt første møte i oktober 2014, det legges opp til minst 3 årlige møter. Norsk Vann har sekretariat-funksjon. Forumet vil ha fokus på tema som er viktige for samarbeidspartene. Blant annet vil forumet gi innspill til aktuelle Norsk Vann prosjekter. Rørinspeksjon Norge har også samarbeidsavtale med Norsk Vann. Både RIN og Norsk Vann ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Trond Andersen / Arnhild Krogh deltar på vegne av Norsk Vann i styremøter. Økonomi Rørinspeksjon - Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften, web-avgift og inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og eventuelt bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært under middels med to avholdt kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff. Utover dette har ressursene vært knyttet mot drift av hjemmesiden og fornyelse av denne. Dette har resultert i det positive driftsresultatet for 2016, pålydende kr 65 567,43. Budsjett 2017 Styret legger fram et budsjettforslag med en inntektsramme på drøye 2,7 millioner kroner. Utgiftene er stipulert til drøye 2,6 millioner kroner. Netto årsresultat er forventet å bli 34.500 kroner.  Kostnader til årsmøte og kostnader i forbindelse med kurs og fagtreff er satt opp med drøye 1,5 millioner kroner. Sekretariatet og drift av nettsiden utgjør 475.000 kroner. Medlemsavgiften ble justert i 2016, og vil bli uforandret for 2017. Interkommunale selskaper og kommuner betaler 11.000 kroner i året. Private selskap med mindre enn 10 ansatte betaler 6000 kroner, mens selskaper med flere enn 10 ansatte betaler 8.800 kroner.