https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/07/DSC_5962-–-Kopi-1.jpg

94 prosent av norske vannverk har beredskapsplan

avatarevuser
Oppdatert: 11 juli 2019
I 2018 hadde 94 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene i Norge en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». 38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin. Det kommer fram i KOSTRA-tallene for 2018 som Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort. Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt. Små vannverk uten beredskapsplaner Når det gjelder vannverk og beredskapsplan, er det hovedsakelig de minste vannverkene som ikke har en beredskapsplan. Dette er for øvrig naturlig siden det i drikkevannsforskriften kun settes krav om beredskapsplan for vannverk som har en vannproduksjon på 10 kubikkmeter per døgn eller mer, eller som forsyner én eller flere sårbare abonnenter (for eksempel sykehus). Rent drikkevann til alle? I 2018 fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Samtidig fikk i overkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 98 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH). Dette er på samme nivå som året før for både farge og pH, viser statistikken over kommunal vannforsyning. Én av tre liter drikkevann forsvinner Det ble sendt 700 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk gjennom drikkevannsnettet i 2018. Det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen. Lekkasjetapet på 30 prosent tilsvarer om lag 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Dette har ligget relativt stabilt på samme nivå de seneste ti årene, ifølge KOSTRA-tallene. Til sammenligning går 43 prosent av vannet til hus og hjem, og cirka 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et spesifikt vannforbruk per person på cirka 180 liter vann i døgnet. For 2019 er det beregnet at cirka 36 prosent av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler. Omtrent 1 100 kommunale vannverk Rundt 4,5 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale vannverkene i 2018 (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene. 0,7 prosent av ledningsnettet fornyet Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune normalt variere en del fra år til år Fornyelsesgraden er på 0,70 prosent for treårsperioden 2016-2018. Dette er omtrent på samme nivå som forrige treårsperiode (2015-2017). Med dagens fornyelsestakt vil det ta nærmere 145 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet. Tre kvarter med avbrudd i vannforsyningen For 2018 er det beregnet at gjennomsnittlig årlig avbruddstid i kommunal vannforsyning for hver av oss ligger på rundt 46 minutter. Omkring 24 prosent av dette, eller vel 10 minutter, utgjør avbrudd som ikke er planlagt fra vannverkenes side. Det er videre beregnet at det ble gjennomført i overkant av 4 000 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet i 2018, tilsvarende litt i underkant av 1 lekkasjereparasjon per 10 kilometer.