https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/12/brottet-nett.jpg

3.parts-kontroll på norsk og svensk

avatarevuser
Oppdatert: 03 desember 2013
Dette må være den foreløpige konklusjonen etter at den norske delegasjonen deltok på «Uppstartsmöte – Tredjepartskontroll för rörinspektion» i Stockholm 20. november 2013. Ola Valved og Arve Hansen representerte Norge. Det er liten tvil om at STVK «lukter på» en 3.partskontroll av rørinspektører / rørinpeksjonsfirma; altså en «Svensk Kontrollordning». Danskene har hatt sin «Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK» siden 1986. Danmark og Sverige De nordiske landene har samlet seg om en felles rapporteringshåndbok; «Rapport 145/2005 – Inspeksjonsmanual for avløpssystemer». Dermed skal alle observasjoner i avløpsrør rapporteres etter de samme 4 graderinger. DTVK har hatt sin «Danske TV-inspektionsfirmaersKontrolordning – DTVK» siden 1986. DTVK er organisert med to utvalg. TV-inspeksjonsgruppen er valgt av TV-firmaene, og har ansvaret for vedtekter, medlemsforhold og økonomi. Kontrollutvalget er utpekte, uavhengige representanter fra DANVA, Foreningen av Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe og Forsikring & Pension, og har ansvaret for tekniske bestemmelser, kundehenvendelser og markedsføring. Rørinspeksjonsfirma kan søke om opptak i ordningen. De må tilfredsstille de tekniske bestemmelser og operatør må ta grunnkurset (4 dager). Firmaet betaler grunnkurset for operatører, og betaler til DTVK årskontingent og en avgift pr. kontrollert strekning. DTVK-inntektene brukes bl.a. til kvalitetsbesøk hos firmaene og kvalitetskontroll av utvalgte inspeksjoner. Operatørene klassifiseres i 3 nivå; uerfarne, middels og erfarne. Antall kontroller avtar i forhold til operatørens nivå. Danske rørinspeksjonsfirma i denne ordningen utfører ca. 4.000 km rørinspeksjoner pr. år. I Danmark er det vanlig at ledningseiere stiller krav om, at rørinspeksjonsfirma skal være medlem av DTVK. En svensk arbeidsgruppe er nedsatt, med støtte av Svensk Vatten Utveckling. Man skal vurdere behovet for en tredjepartskontroll for rørinspekstører for utvendige avløpsledninger. Prosjektet ledes av Tyréns AB v/ Thomas Johansson. Det er liten tvil om at STVK «lukter på» en 3.partskontroll av rørinspektører / rørinpeksjonsfirma; altså en «Svensk Kontrollordning». Danmark har 145 sertifiserte rørinspektører, mens tilsvarende tall i Sverige er 280 og Norge har 394 utstedte operatørbevis pr. 2013. Behovet i Norge? Det er liten tvil om at rørinspeksjon av nye og gamle avløpsledninger har gjennomgått en betydelig kvalitetsheving de siste 20 år. Og dette er helt avgjørende, for at ledningseierne skal få et riktig bilde av avløpsnettets helsemessige kvalitet. Data fra rørinspeksjon benyttes til å lage innsatsplaner i kampen mot forfall i avløpsnettet. Så er spørsmålet: Hvor skal RIN-innsatsen settes inn fremover ? RIN må sørge for at kvaliteten hos operatørene holder et høyt nivå. For rørinspeksjon bør man f.eks. sørge for oppgraderingskurs for operatører med de eldste operatørbevis. RIN-medlemmer har også avansert utstyr og kompetanse for trykk- / tetthetsprøving, desinfeksjon av vannledninger, rensepluggkjøring av trykkledninger og lekkasjesøking. Dette er et svært godt utgangspunkt for å kunne utføre sluttkontroll av nyanlegg. Dersom man knytter opp kompetanse på innmåling, kan man tilby ledningseiere en komplett og uavhengig sluttkontroll av VA-anlegg. Dette kan være en riktig satsing, for at nyanlegg kan bygges med mye mindre feil enn det vi ser i dag. Men forutsetningen må være at sluttkontroll-firmaet kan levere et komplett grunnlag for innlasting i ledningseiernes ledningskartdatabase. Det må satses Kommuner sliter med å få inn komplett sluttdokumentasjon på nyanlegg, spesielt når utbyggingen skjer i privat regi. Videre er det en utfordring med de mange feil på nyanlegg, i et ledningsnett som starter på et 100 år langt liv. Ved å konkurranseutsette nyanlegg overfor maskinentreprenører uten sluttkontroll, kan entreprenørene gjøre det de er best på. Sluttkontrollen kan utføres av firma med høyeste fokus på det de er best på. Da må RIN-firmaene samle sin kontroll-kompetanse, og tilby uavhengig sluttkontroll av VA-anlegg overfor kommuner. Det er ikke første gangen det er skrevet om dette, se også https://www.rin-norge.no/forkjemper-for-tredjepartskontroll-i-va-nettet/