Veiledning for vannledninger

avatarevuser
Oppdatert: 10 januar 2013

Når det gjelder vannledninger finnes det ikke noen egen norsk veiledning fra før. Det skriver Norsk Vann

Målet med denne veiledningen har vært å sammenstille og oppdatere retningslinjer bl.a. med utgangspunkt i tidligere utgitte veiledninger, og gi prinsipper og målsettinger for utforming av VA-ledningsnett.

Veiledningen skal fungere som en sjekkliste for kommunale ingeniører og konsulenter, i tillegg til å gi direkte anvisninger og dimensjon- sjoneringsparametere. Den skal i tillegg kunne bidra til en rask innføring i fagtemaene.

Definisjoner, funksjon, systemutforming og anbefalte krav er beskrevet for vann- og avløpsnett. Videre er hydrauliske beregningsparametere, brannvannsuttak, vannforbruk og variasjoner i dette gjennomgått. God ingeniørpraksis for dimensjonering av overføringsledninger, distribusjonsnett, pumpestasjoner og basseng er fokusert.

For vann- og avløpsanleggene er konkrete verdier og formler for beregning av ulike forbruk og variasjoner vist. Det er lagt vekt på prinsipper for overvannsberegninger fra urbane og ikke-urbane områder. Analysemetoder for energitap i kummer, fordrøyningsvolum, overløp, sandfang, dykkerledninger og åpne flomveier er også gjennomgått. I teksten er det vist noen beregningseksempler med løsningsforslag der dette er hensiktsmessig.