https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/11/rorinspeksjon-vitek.jpg

To nye rørinspeksjons-rapporter fra Norsk Vann

avatarevuser
Oppdatert: 09 november 2018
Rapport 235/2018 «Dataflyt - klassifisering av avløpsledninger» og rapport 236/2018 «Akseptkriterier - vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon» er nå klare og kan lastes ned fra VANNbokhandelen.  Rapport 235 er en revisjon av Norsk Vann rapport 150/2007, og beskriver hvordan data fra rørinspeksjon kan brukes for klassifisering og utvelgelse av avløpsledninger i drift for tiltak. Rapporten beskriver en planleggingsmodell basert på blant annet vekting av rørinspeksjonsobservasjoner. Ytterligere vurderingskriterier som svanker, driftssikkerhet, kapasitet og risiko kan benyttes for å bestemme ledningens tiltaksklasse. Hensikten med modellen er å få en grovsortering av ledninger i forhold til tiltaksbehov der man har mange rørinspiserte ledninger, slik at fokus kan rettes mot et begrenset antall som krever tiltak eller overvåking. De øvrige ledningene, som bør utgjøre majoriteten, friskmeldes og for disse ledningene bør det ikke være behov for å se gjennom filmen eller detaljstudere rørinspeksjonsrapporten. Rapport 236 beskriver akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledningsanlegg ved rørinspeksjon. Rapporten kan brukes for vurdering av om et nyanlegg kan aksepteres, eller ikke, eller om det må gjøres tiltak før overtakelse, basert på rørinspeksjon utført som en del av sluttkontrollen. Rørinspeksjon utføres etter Norsk Vann rapport 234/2018 «Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp». Rapport 234/2018 er laget for å beskrive observasjoner i avløpsledninger som er i drift og har vært det over lengre tid. Det medfører at den ikke egner seg for vurdering av om et helt nytt ledningsanlegg kan aksepteres eller ikke. For dette formålet er det her utarbeidet egne akseptkriterier for nyanlegg. Kriteriene er satt opp i tabeller med fotnoter som gir anbefalinger for vurdering av grensetilfeller, dvs. de tilfellene som gjør at anlegget kan aksepteres hvis det foreligger, eller kan fremskaffes, dokumentasjon på at de oppsatte kvalitetskrav for anlegget overholdes. (Kilde: Arnhild Krogh, Norsk Vann)