https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/03/VA-bilde-3-1.jpg

Sterke VA-valg ved NTNU

avatarevuser
Oppdatert: 02 mars 2013

02.03.13: NTNU, Norges teknisk vitenskapelige universitet i Trondheim, har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. 

Her får du den høyeste VA-utdanningen Norge kan tilby.

Innen bygg og miljøteknikk kan du velge studieretningen Vann og miljø.

Studieretningen Vann og miljø fokuserer på miljøtekniske problemstillinger, særlig knyttet til bruk av vannressursene og vern om disse. En kan konsentrere seg om vannkraft og vassdragsteknikk, vannforsynings- og avløpsteknikk eller industriell økologi. Tiltak for vern av naturmiljøet står sentralt.


I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom tre hovedprofiler:

Industriell økologi

Vannforsynings – og avløpsteknikk

Vassdragsteknikk


Hovedprofil

Industriell økologi

Sivilingeniører med denne hovedprofilen arbeider med helhetlige miljøstrategier og miljøanalyser i tilknytning til samfunnets infrastruktur. Med utgangspunkt i teori og metodikk som materialstrømanalyse, livsløpsanalyse og nyttekostnadsanalyser, får en kunnskap om ulike typer miljøproblemer som følge av utformingen av samfunnets infrastruktur. Dette inkluderer bygninger, anlegg for vannforsyning, avløpsvann og avfallshåndtering, samt systemer for gjenvinning og resirkulering av avfall fra husholdninger og industri. Dette gir en samlet kompetanse som blir stadig mer etterspurt i samfunnet, og som åpner opp for arbeidsoppgaver i privat og offentlig sektor. Eksempelvis kan nevnes de økende utfordringene knyttet til avfallsgjenvinning og ressursutnyttelse i byggebransjen, for organisk avfall eller for andre viktige fraksjoner som metaller, plast og farlig avfall. Denne hovedprofilen gir deg tilgang til fagtilbudet i NTNUs Program for industriell økologi, som er et felt der NTNU er blant de ledende i verden.

 

Hovedprofil

Vannforsynings- og avløpsteknikk

Sivilingeniører med denne hovedprofilen planlegger, prosjekterer og driver anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann, og sørger for forsvarlig håndtering av avløpsvann (oppsamling og rensing) slik at forurensning av naturen ikke forekommer. I tillegg arbeider VA-ingeniørene med å forhindre flom i tettbygd strøk pga regnvann. Fagprofilen/hovedprofilen gir innsikt i kjemiske og biologiske prosesser i vann for å kunne velge gode vannkilder og verne vannmiljøet mot forurensning. Man får kompetanse i dimensjonering, bygging og drift av vannledningsnett og avløpsnett (både for avløpsvann og regnvann), samt anlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann.

 

Hovedprofil

Vassdragsteknikk

Sivilingeniører med denne hovedprofilen arbeider med utnyttelse og vern av vassdragene. Arbeidsoppgaver omfatter planlegging, utbygging og drift av vassdrag og vassdragsanlegg som benyttes for å regulere vassdrag til kraftformål, vannforsyning og vern mot flom. Grunnlaget er læren om vannets kretsløp og hvordan dette påvirkes av klima, nedbør og avrenning. Det gis undervisning i basisemnene hydrologi og hydraulikk, samt i anvendte fagfelt som vassdragsregulering, vannkraftutbygging og flomvern.

http://www.ntnu.no/studier/mtbygg/oppbygning/vann-miljo