https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/08/Norva24-Birkeland-Stord-58-–-Kopi-1.jpg

Rørinspeksjonsrapporten er klar

avatarevuser
Oppdatert: 17 august 2018
Norsk Vann rapport 234/2018 «Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp» er nå tilgjengelig i Norsk Vanns bokhandel. 
Rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet:
  • 83/1998 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering - veiledningsdelen
  • 129/2003 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering. Hovedvannledninger
  • 145/2005 Inspeksjonsmanual for avløpsledninger. Del 1 – Ledninger
Hensikten har blant annet vært å samle alt stoff om dette i en rapport, samt oppdatere innehold i forhold til dagens nivå. Det har også være et mål å gjøre rapporteringen for avløpsledninger bedre egnet for grovsortering av ledningsstrekk for tiltak eller friskmelding basert på rørinspeksjonsrapporten. Rapporteringen for avløpsledninger bygger på europastandarden NS-EN 13508-2 og det felles nordiske bilaget til standarden fra 2005. I revisjonsarbeidet har man trukket inn danske erfaringer fra tidligere revisjoner av DANVAs veiledning nr 57 "Fotomanualen" som bygger på det samme grunnlag. Rapporteringen for vannledninger er i liten grad revidert i forhold til den tidligere utgitte rapporten. Det er i tillegg utarbeidet en konverteringstabell mellom kodene brukt i denne rapporten og NS-EN 13508-2 som ligger tilgjengelig på Norsk Vanns hjemmesider. Rapporten vil bidra til mer presis rapportering fra rørinspeksjon, slik at det blir enklere å rapportere og ta stilling til skader og driftsproblemer. Endringene er ikke større enn at man kjenner seg igjen og kan ta rapporten i bruk. Utarbeidelsen er gjennomført i tett samarbeid med bransjen. Det er etterspurt og innhentet forslag og innspill til forbedringer ved direkte kontakt, workshop og høringsrunde. Arbeidet har foregått i samarbeid med arbeidsgruppen for rørinspeksjon i Rørinspeksjon Norge (RIN) og er finansiert av Norsk Vanns prosjektsystem og Rørinspeksjon Norge. Asplan Viak ved Hans Jørgen Haugen har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet.   (Kilde: Norsk Vann)