https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/TETTHETSKONTROLL-1.jpg

RIN-prosjekter for økt sikkerhet

avatarevuser
Oppdatert: 06 oktober 2015
Prosjektene har en total kostnadsramme på nærmere 1,5 millioner kroner, og ønskes utført i 2016. De tre prosjektene dreier seg om nasjonal beskrivelse som sikrer enhetlig utførelse av trykkprøving av PE-ledninger med stort volum. RIN ønsker også et prosjekt for å felles nasjonal norm for tetthetsprøving med undertrykk (vakuum) av avløpsledninger og avløpskummer. Det tredje prosjektet handler om fallmåling i avløpsrør. Felles for alle prosjektene er at dette handler om sikkerhet og beredskap innen norsk vannbransje, et område som har fått økt fokus de siste årene. Trykkprøving av PE-ledninger Det er i dag ingen norsk standard som er tilpasset trykkprøving av PE-ledninger med stort volum. Målet er derfor å utarbeide en nasjonal beskrivelse som sikrer enhetlig utførelse, forklarer faglig sekretær i Rørinpeksjon Norge, Martina Bergh Svedahl. Rørinspektører som benytter standarden NS EN 805 har en utfordring i forbindelse med trykkprøving av lange PE-ledninger. Det slo tidligere leder av RINS faggruppe for desinfisering og tetthetsprøving, Kåre Aabye, fast allerede for to år siden. -Vi skal ha et trykkfall i løpet av 2 minutter og på denne korte tiden har vi problemer med å bli kvitt nok vann og samtidig få målt trykket. Dette er en utfordring, og nå må vi snart vite hva vi driver med, sa Aabye til RINs egen nettside i august dette året. Dette handler om lange PE-rør, fra 300 millimeter og oppover og i lengder på 2000 meter eller mer. Det vil i praksis si offentlige overføringsledninger. Prisgitt operatørens valg For å kunne trykkprøve PE-ledninger med stort volum vil altså hver enkelt operatør måtte tilpasse utførelsen for å kunne teste om ledningen er tett. Samtidig vil ledningseier være prisgitt operatørens utførelse og metode, samt resultatet av om ledningen er godkjent eller ei, eventuelt kreve utførelse i henhold til gammel standard NS-EN 3551. Rørinspeksjon Norge foreslår en ny prosess for å utarbeide en nasjonal beskrivelse som sikrer enhetlig utførelse. Det kreves store investeringer i forbindelse med fornyelse av ledningsnettet, det er avgjørende at det ved sluttkontroll kan bekreftes at kvaliteten er i henhold til det ledningseier har bestilt, heter det i prosjektsøknaden. RIN ønsker å utføre prosjektarbeidet i 2016, med ferdig rapporter innen 1.mai 2017. Prosjektkostnaden er anslått til 580.000 kroner. Tetthetsprøving Tetthetsprøving av avløpsledninger og avløpskummer foregår i dag primært ved bruk av vann eller luft. Det finnes imidlertid et alternativ som kan utføres vesentlig raskere, enklere, med mindre utstyr, med større personsikkerhet og uten krav om gjenfylt grøft / kum utomhus og gjenstøpte rør innomhus. Man slipper også å håndtere store mengder vann og evakuering av dette. Tetthetsprøving av avløpsledninger og kummer med undertrykk (vakuum) er et meget godt alternativ til test med vann eller luft, men er i Norge primært benyttet for ledninger med dimensjon over1000 mm. For avløpsledninger med dimensjon under1000 mm og for avløpskummer finnes det ingen nasjonal beskrivelse for hvordan dette skal utføres. RIN-operatører baserer derfor sin utførelse på en tysk standard, opplyser Martina Bergh Svedahl. For å gjøre metoden mer kjent og brukt i markedet, samt sikre enhetlig utførelse, bør det utarbeides en nasjonal beskrivelse/norm for denne metoden, mener hun. Det er bakgrunnen for at RIN melder inn dette som et eget prosjekt i Norsk Vanns prosjektserie. Prosjektkostnadene er anslått til 480 000 kroner og finansieres av Norsk Vann prosjekt og Rørinspeksjon Norge. Også her blir det foreslått at arbeidet utføres i 2015, med ferdig rapport innen 1.mai 2017. Fallmåling av avløpsrør RIN ønsker gjennom dette prosjektet å utarbeide felles nasjonale rutiner. Det er styremedlem i RIN, ingeniør Ola Valved ved kommunalteknisk avdeling i Asker kommune, som har tatt initiativ til prosjektet. -Det største problem både på eksisterende anlegg og nyanlegg er manglende fall. I dag vi har ikke et godt system for klassifisering av fall. Det er ofte et spørsmål om det er «godt nok». På nyanlegg må vi komme fram til en dokumentasjonsordning rundt fallmålingen, mener Valved. Rutinen kan være todelt og hvor det tydeliggjøres forskjell på bruk av fallmåling som indikasjon kontra måling av nøyaktig fall. Rutinen skal sikre bransjen enhetlig utførelse, samt en bedre forståelse av hva fallmåling er. For dårlig nøyaktighet? Ledningseier kan i dag bestille fallmåling av avløpsledninger for å vurdere fallforholdene på et ledningsstrekk. Dagens fallmålinger utføres som regel i tilknytning til ordinær rørinspeksjon, noe som ble vanlig spesielt etter at programvaren for rørinspeksjon parallelt kunne tilby rapporter for fallmåling. Mange operatører vedlegger nå slike rapporter for fallmåling, selv om det ikke er bestilt av ledningseier. Nøyaktigheten på denne type fallmålinger er imidlertid ikke særlig høy og kan anses som en indikasjon. Derfor ønsker RIN å sette større fokus på hva som kreves for å utføre nøyaktige fallmålinger.  RIN skriver i sin prosjektsøknad at det bør utarbeides én kravspesifikasjon for måling av nøyaktig fall, og én beskrivelse for indikasjon på fall. Slik kan ledningseier være bevisst i forhold til hva slags type fallmåling som bestilles, og operatør kan levere et resultat i tråd med ledningseiers bestilling og resultatforventning. Fallmåling er et spesielt viktig hjelpemiddel ved kontroll av nyanlegg. Det er viktig å få etablert en rutine for enhetlig utførelse hvor resultatene av kontrollene får størst mulig nøyaktighet innenfor de toleranser som utstyret og metoden tillater, mener RIN. Prosjektet har en ramme på 290.000 kroner, som er tenkt finansiert av Norsk Vann prosjekt og RIN i fellesskap. Dette prosjektet ønskes gjennomført parallelt med de to andre prosjektene som er meldt inn. Her kan du laste ned alle tre prosjektsøknadene: Prosjektbeskrivelse-NorskVann_Trykkprøving_PE-ledninger_med_stort_volum Prosjektbeskrivelse-NorskVann_Norm_for_tetthetsprøving_med undertryk_vakuum_av_ avløpsledninger_kummer Prosjektbeskrivelse-NorskVann_Fallmaaling