-RIN-ekspertene må benyttes mer

Peer-Christian Nordby er leder av Spyling, rørinspeksjon og stikkledningsgruppa. -Vi opplever stor etterspørsel etter operatørkurs for rørinspeksjon og spyling. Det finnes ingen formell utdannelse innen dette fagområdet i Norge . RIN har dermed en viktig oppgave innen kompetanse-bygging på dette feltet. Bedre infrastruktur Vår faggruppe innen RIN har også fokus på å bidra til bedre infrastruktur og fokus på VA-situasjonen i Norge. Vi har førstehånds kjennskap til tilstand på avløpssystemene, og vi må nå ta initiativ til at vi blir en viktig høringsinstans for myndigheter og interesseorganisasjoner når det gjelder tilstandsbeskrivelse og nødvendige tiltak på nye og eksisterende anlegg. Vi sitter også inne med mye informasjon om tilstanden på nyanlegg som dessverre ikke alltid er like oppløftene. Det er ikke samsvar mellom våre mål om livslengde og den reelle utskiftingstakt på ledningsnettet. Vi sitter på informasjon som flere må få kjennskap til. Nøkkelpersoner RIN deltar med egen stand på Kommunalteknisk messe fordi vi må formidle vår VA-kompetanse til nøkkelpersoner både i det offentlige og private markedet. Vi har også en oppgave i bidra til bedre kvalitet, spesielt på nyanlegg. Jeg føler at flere tunge vann og avløpsorganisasjoner heller ikke utnytter den kompetansen vår RIN-gruppe har om nettet. Vi vil gjerne bidra i forbindelse med rapporter og standarder innen våre fagfelt.