https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/Drommekummen-–-Kopi.jpg

Ønsker VA/Miljøblad for etablering og drift av ledningsnett

avatarevuser
Oppdatert: 02 januar 2019
Styret i RIN har nå meldt inn et behov til stiftelsen VA/Miljøblad og Norsk Vann om å utarbeide et nytt VA/Miljøblad blad som oppsummerer alt som er viktig for å sikre god etablering og drift av et ledningsnett, inkludert kummene. Kummene er viktig i denne sammenheng, nettopp fordi det er her operatørene har sine tilgangspunkter til nettet. Styremedlem i Rørinspeksjon Norge og overingeniør i Vann- og avløp plan i Bærum kommune, Reidar Kveine, har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet for å få fram et nytt VA/Miljøblad. Det er betydelig frustrasjon blant mange av RINs medlemmer over at ledningsanlegg som bygges for en levetid på 100 år prosjekteres og bygges på en slik måte at det er vanskelig å gjennomføre gode kontroller av nyanlegg. I mange tilfeller viser det seg også vanskelig å drifte anleggene på en god måte. Vil ha et velfungerende nett Felles for alle operatører i Rørinspeksjon Norge er at de ønsker et velfungerende ledningsnett, inkludert kumsystem. Blant medlemmene er det kontrollører av nyanlegg, men også medarbeidere som i sitt daglige virke har som oppgave sørge for godt vedlikehold og sikker drift av vann- og avløpsnettet. Dette er medarbeidere som er genuint opptatt av sine ulike fag, men som hver eneste dag møter utfordringer på grunn av feil i prosjektering og utførelse av anlegg. Mangel på kunnskap Kveine mener mangel på kunnskap er årsaken til utfordringene. Tilbakemeldingene fra RINs ulike fagmiljøer, enten det handler om spyling eller rørinspeksjon, lekkasjekontroll og trasèsøk eller desinfisering og tetthetsprøving er krystallklare. De mener det er for lite kunnskap både hos bestillere og rådgivere. Alt for mange rådgivere og bestillere sitter inne på sine kontorer i stedet for å være ute og snakke med driftspersonell. Kompetanseoverføringen fra driftspersonell til konsulenter og administrative ledere i egen organisasjon er nærmest fraværende. -Dermed blir driftspersonell i liten grad også tatt med på råd i tidlig fase av nyanlegg, mener Kveine, som selv er åpen på at han burde vært mer ute i felt. Tiden er moden Han mener tiden derfor moden for at Rørinspeksjon Norge når initiativ til et nytt VA Miljøblad. I forbindelse med RINs årsmøte og fagdager i Stavanger i slutten av august ble det satt ned et arbeidsutvalg som har gått gjennom noen av utfordringene. På det første møtet deltok Kåre Aabye, Trond Alm, Hans Jørgen Haugen og faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl. -Vi regner med at vi får en rekke innspill fra våre operatører som daglig arbeider ute i felt. Vi vet det er mange som har meninger om hvordan ting bør gjøres for å fungere ute i det praktiske liv. Her lover vi i styret i RIN å lytte til alle som ønsker å bidra, sier Reidar Kveine. Råd og veiledning -Vi har mange VA-miljøblad som beskriver en rekke praktiske metoder for rørinspeksjon, trykkprøving, spyling og andre VA-relaterte oppgaver. Det er likevel et savn at ingen av disse bladene gir råd og veiledning for hvordan forholdene må legges til rette for å utføre eksempelvis en rørinspeksjon. Noe så enkelt at et inspeksjonskamera må ha en renne i bunnen av en kum for  innføring er ikke beskrevet. For å kjøre en spyleplugg på en vannledning må det også være et sted der pluggen kan føres inn. Det høres banalt ut, men her glipper det gang på gang hos de som prosjekterer. Entreprenøren følger tegningen slik de faktisk er bedt om, og da kan enkle, praktiske detaljer bli oversett i en hektisk anleggsperiode, mener Kveine. Han tror beste måte å få orden på dette er å samle alt av praktiske opplysninger i et eget VA/miljøblad. RIN ønsker her et samarbeid med Norsk Vann, siden det er Norsk Vann som sammen med Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) som forvalter VA/Miljøblad. [caption id="attachment_6038" align="alignleft" width="300"]
Det er viktig for administrative ledere og rådgivere å komme seg ut på anlegg for å oppleve den virkelige verden, mener styremedlem i RIN og overingeniør i Vann- og avløp plan i Bærum kommune, Reidar Kveine. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Stort behov Reidar Kveine ser absolutt behovet for et nytt VA/Miljøblad i sin jobb som overingeniør i Bærum kommune. -Dessverre har jeg ikke tid og kapasitet til å være med ute på anlegg i den grad jeg skulle ønske. Alle som sitter inne på et plankontor burde ha noen dager ute hvert eneste år for å fange opp problemstillinger som operatører og driftspersonell møter ute i sin hverdag. Da kunne vi trolig luke ut noen av fallgruvene i tidlig fase og på den måten sikret bedre nyanlegg og driftsfase. Vi har eksempler på at det ikke er satt av spyleventiler i vannkummer, renna i kummen er skjult av vannverksgods, slik at det er umulig å føre inn et kamera, - eller det er ingen tilgang til brannventiler fra terrenget på grunn av feilmontering. Da blir det nærmest håpløst å løse driftsmessige utfordringer. Det er slike ting vi på kontoret ikke ser dersom vi ikke kommer oss ut, sier en engasjert Reidar Kveine. -Lytter dere ikke til driftspersonell når de kommer med sine tilbakemeldinger? - Driftspersonellet kunne nok vært enda flinkere til å gi tilbakemeldinger både til sine administrative ledere og til rådgivere. Men det er et faktum at de opplever at avstanden fra grøfta til konsulenthus og rådhus er stor. Kommuner med gode ressurser har egne kontrollører som fanger opp en del av de problemstillingene vi har vært innom nå, men de fleste kommunene har ikke disse ressursene og kapasiteten. Vi må få opp bevisstheten både i bestillerleddet og hos konsulentene på at anlegg også må kunne driftes på en god måte. De beste til å hjelpe oss med kompetanseheving er operatørene som hver eneste dag møter ulike utfordringer, og her har RIN en viktig oppgave, mener Kveine. Drømmekummen I forbindelse med planlegging av kompetansesenteret på Ås, har Rørinspeksjon Norge også utarbeidet et notat som beskriver hvordan vann- og avløpskummer bør utformes. Aktuelle kriterier for kravene har vært kvalitet, lang levetid, funksjon, sikkerhet, og ikke minst at kummen skal kunne driftes i etterkant. Kravene gjelder altså både nyanlegg og i driftsfasen. Det notatet som ble utarbeidet av arbeidsgruppa vil bli til stor nytte for det videre arbeidet med et nytt  VA/Miljøblad, opplyser styreleder i RIN, Peer-Christian Nordby. Han registrerer at enkelte krav, ønsker og drømmer fra RIN kan være i konflikt med allerede utgitte VA/Miljøblader, annen utgitt litteratur eller utformede produkter, og derfor er det viktig å komme i god dialog med andre aktører i norsk vannbransje for å realisere det RIN kaller for «drømmekummen» sier Nordby.