https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/RIN-2016-006-Kopi-1.jpg

Ny standard for vannkum og forankring

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2016
Basal og Ulefos har sammen laget en egen standard for komplett vannkum, med arbeidstittel ULEBAS-standard. Av Mona Sprenger -Målet er en felles kravspesifikasjon, hvor alle aktører til komplett prefabrikkert vannkum deltar, sier teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen, som oppfordrer alle relevante aktører til å innarbeide sine produkter i denne standarden. Påføres for store belastninger Det hele startet med en tegning av en vannkum med dimensjonsovergang til større dimensjon ut fra forankringen, som Reiersen mottok fra en av Basals bedrifter. Avsender lurte på om oppsettet på tegningen ville gå bra i virkeligheten. -Svaret var et klart nei! Den tegningen som jeg fikk tilsendt, ville påført kummen en belastning på over 100 tonn. Den var dimensjonert for 30 tonn, forteller Reiersen. Han er sikker på at det finnes mange kummer som blir påført belastinger utover det de er dimensjonert for, da det ofte er behov for dimensjonsøkning ut fra forankret armaturdimensjon. [caption id="attachment_4571" align="alignright" width="458"]
Skitt og møkk i vannkum montert i grøft.
Skitt og møkk i vannkum montert i grøft.[/caption] - Kreftene er viktig Rørinspeksjon – Norge (RIN) følte seg også utrygge i forhold til vannkummer, og initierte derfor arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for trygge vannkummer. Leder for dette arbeidet var nestor Arve Hansen i RIN. -Lastkravene fra 80-tallet er ikke tilpasset dagens behov med hensyn til materialvalg og behov for materialoverganger. Det som var 30 tonn da har blitt 45 tonn i dag. Det er det flere årsaker til, men hovedgrunnen er at man i dag ofte benytter helsveiste PE-ledninger som påfører forankringen termiske tilleggs krefter. Styrkeklasser for kummer Hovedresultatet fra RIN-arbeidet, som kun omfatter prefabrikkerte kummer, er at det har blitt etablert styrkeklasser for kummer basert på et prøvetrykk på 21 bar, termiske krefter, samt økt våt diameter ved overgang til muffetilkobling. -Men det har også blitt gitt et formelgrunnlag som gjør at man kan beregne de faktiske lastene, sier Reiersen. Styrkeklassene er nå under innføring. - I tillegg til å ha kravene på plass, trenger vi også å utvikle produktene til de nye styrkeklassene. Å ta frem og dokumentere nye forankringsløsninger er et stort arbeid i seg selv. Kompetansekravene er for generelle Med basis i RINs arbeid har det blitt laget et VA-miljøblad 112, hvor det settes noen generelle krav til kompetanse. -Kompetansekravene er ikke detaljerte nok, sier Reiersen. Han mener at det bør stilles høyere krav til monteringskompetanse og til monteringsfasilitetene. -Dette var også intensjonen i RIN-arbeidet, men ble av forskjellige grunner ikke videreført og integrert i VA-Miljøbladet. ULEBAS-standard Derfor tok Basal og Ulefos selv initiativet til å videreføre arbeidet til en norm for komplett vannkum som en systemleveranse. Den såkalte ULEBAS-standard. -Vi gjorde det for å få i gang prosessen, og vårt mål har vært å komplettere og sluttføre arbeidet som Arve Hansen i RIN tok initiativ til, sier Reiersen. Montering innomhus I flere måneder har Basal og Ulefos i fellesskap lagd rammene for, og innarbeidet produkter i denne standarden. Den inneholder blant annet et dokumentasjonssystem for dimensjonering av armatur og forankring av konsoll, dimensjonering av konsoll og kum. ULEBAS-standarden har også minimumskrav til verktøy og utstyr og stiller klare krav til innemiljø ved montering av armatur. -Vann er et meget viktig næringsmiddel, men det er alene ikke nok og ha et transportsystem hvor opptredende krefter er uttrykt i sikre styrkeklasser. Hygiene er like viktig, og da er det ikke nok å sette krav til at montasje skal skje innomhus. Standarden stiller også krav til merking, emballering og håndtering. Kompetansekrav Ifølge VA-Miljøblad skal montør av prefabrikkert vannkum minimum skal ha ADK 1-serifikat. -Vi mener, noe som også RIN initierte, at det skal stilles strengere krav til kompetanse. Ulebas standard sier at montør skal gjennomgå spesialkurs (KPK-kurs*) med bestått eksamen. -Læreplan skal utarbeides for hver enkelt leverandør og være godkjent av Rørentreprenørene, sier Reiersen. Han oppfordrer alle leverandører i bransjen til å innarbeide sine krav i ULEBAS-standard, samt utvikle spesialkurs i bruk og montering av produktene. - Det er viktig at det innarbeides slike krav i en felles standard, og at den blir tatt i bruk. VA-Miljøblad 112 alene vil ikke gi en trygg og hygienisk god vannkum.
kummer-1