https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/51506922-2-–-Kopi-1.jpg

Med plikt til å jobbe smart og bærekraftig

avatarevuser
Oppdatert: 18 mars 2021
-Norsk vannbransje har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge VA-anleggene på. Det slo Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult fast under Norsk Vanns digitale fagtreff onsdag. Han er blant de mange rådgiverne som mener vannbransjen står overfor formidable oppgaver de neste årene, og at det dermed må jobbes smart og effektivt for å løse de samfunnskritiske oppgavene bransjen står i. Krevende kunder utvikler ethvert marked og er derfor viktig for å effektivisere bransjen ytterligere. Ordningen med offentlige anskaffelser er ikke et hinder for innovasjon. Her er det et stort marked med store muligheter, understreket Norconsult-direktøren. -Vi er avhengig av mot, vilje og evne til nytenkning, men innovasjon er også å ta i bruk velbrukte metoder på en ny måte. Vi kan komme langt med å tenke litt nytt, og sette sammen velbrukt kunnskap eller metoder på nye måter. Det er ikke bestandig graden av innovasjon behøver å være så stor. Etter min mening er ikke resultatet av nytenkningen alltid proporsjonalt med innovasjonshøyden.  Det aller viktigste for bransjen er å dele erfaringer gjennom dialog. Da blir vi smartere sammen, sa Inderberg til de om lag 400 deltakerne som følger årets digitale fagtreff. [caption id="attachment_8338" align="alignright" width="500"]
Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult, holdt et tankevekkende foredrag om innovative anskaffelser i norsk vannbransje. (Foto: Norconsult)[/caption] Ny Norsk Vann rapport Norsk Vann har nylig utgitt en rapport om hvordan bransjen kan få til mer innovasjon i sine prosjekter, og det ble satt av god tid under årets fagtreff til å presentere rapporten og til å diskutere de ulike mulighetene for innovative anskaffelser.  Truls Inderberg har vært redaktør for denne rapporten. Under fagtreffet fortalte også avdelingsleder for utvikling, Gunnar Bjørnson i Nedre Romerike Avløpsselskap/ Nedre Romerike Vannverk, om utfordringene med store og komplekse anskaffelser, der det var en rekke irrganger og en bratt læringskurve for byggherren. Inderberg og Bjørnson var enig om at innovasjon er nye måter å utføre prosjekter på, både for anleggenes utforming og hvordan de utføres. En betingelse er økt verdi og kvalitet i de ferdige anleggene. Hverdagsinnovasjon Inderberg understreket behovet for det han betegnet som bruk av «hverdagsinnovasjon». Det handler om de små men viktige endringene og et bevisst forhold til hvordan behov beskrives Dette er viktig å få fram når jobbene skal bestilles, og igjen er dialog med markedet helt avgjørende, understreket han. En innovativ anskaffelse er en tilbudsprosess som legger til rette for innovasjon i et prosjekt. -De forskjellige innovative anskaffelsesprosessene bør benyttes når vi opplever å ha et behov som ikke dekkes av tilgjengelige løsninger eller når vi ønsker å gjøre kjente ting på en ny måte. I vurderingen av om det er behov for en innovativ anskaffelse er vurdering av innovasjonshøyde for behovet helt vesentlig. Bransjen har behov for de enkle og effektive små oppfinnelsene og med lav innovasjonshøyde og de langsiktige utviklingsløpene med store ressurser og lang varighet, mente Inderhaug. Stort potensiale I etterkant av Inderbergs foredrag skriver Norconsult i en pressemelding at utarbeidelse av rapporten for Norsk Vann er utført i samarbeid med en rekke aktører i bransjen. Konklusjonen er at det er et stort potensiale for å ta i bruk innovasjon i langt større grad enn i dag. Selv om det finnes motforestillinger mot å prøve nye metoder på grunn av frykt for eksempelvis økte driftsutfordringer, er det også en stor velvilje for innovasjon. Her er de yngre ofte de mest fremoverlente. Det er mange ganger hevdet at vannbransjen står på stedet hvil takket være lokale «småkonger» som mener at de gamle, gode og velprøvde metodene fortsatt er de beste. Denne påstanden ble ikke berørt under Inderbergs foredrag, men ligger likevel som et bakteppe når fagfolk i norsk vannbransje samles til sine fagtreff. Mange tips å hente I rapporten er det gitt en rekke eksempler på hvordan man kan gå frem for å anskaffe innovativt avhengig av hvilket prosjektbehov som skal dekkes og hvor modent prosjektet er. -Innovasjon innebærer i denne sammenheng også å få bærekraftige løsninger og nye måter å samarbeide på inn i kontraktene ved hjelp av vektlegging i evalueringskriteriene. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet er gode steder å hente ytterligere informasjon om metodene som er gjennomgått i rapporten. Det er viktig å bruke riktig metode i en vurdering av hvert enkelt prosjekt og hva man vil frem til. For å få markedet med på gode innovative tilnærminger er tidlig leverandørdialog å anbefale. Gjør man dette på riktig måte, hemmer det ikke mulighetene for den enkelte leverandør å bli med i konkurransen om å vinne de endelige leveransene, understreket Inderberg. Må kjenne sin besøkelsestid Han minnet også om at det finnes en rekke støtteordninger for å gjennomføre større innovasjonsprosjekter. En av de store utfordringene for små og mellomstore kommuner er å ta disse ordningene i bruk fordi kommunene selv har en knapphet på ressurser, både økonomisk og faglig. -Kommune-Norge i samarbeid med aktørene bør nå kjenne sin besøkelsestid og aktivt bruke innovasjon som et virkemiddel til effektiv bruk av de store midler som kommer til prosjekter i årene fremover i vannbransjen, konkluderte Inderberg.