https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0278-–-Kopi-1.jpg

Må ha sterkt HMS-fokus i vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 14 august 2019
Vannbransjen er en bransje med mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko. Et sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet er derfor nødvendig. Det mener gruppeleder for HMS i Norconsult, Magnhild Eliassen. Under Rørinspeksjon Norges fagtreff i Stavern slo hun fast at det er stor forskjell på små og store organisasjoner når det gjelder fokus på HMS. Spesielt mindre organisasjoner har en vei å gå. Det er også store ulikheter mellom de ulike kommunene og selskapene i bransjen. Derfor er det utarbeidet et prosjekt for å utarbeide et oppslagsverk for «beste praksis i HMS-arbeid i vannbransjen». Rapporten er ment som inspirasjon og hjelpemiddel i virksomhetenes eget arbeid med utarbeiding av skriftlige instrukser. Eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner som er omhandlet i rapporten er blant annet
 • Arbeid i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå
 • Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)
 • Spyling
 • Arbeid i kum
 • Tetthetsprøving/trykkprøving
 • Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam
 • Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr
 • Arbeid med kjemikalier
 • Varmt arbeid
 • Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr
 • Arbeid på og ved veg
 • Arbeid på og nær maskiner/utstyr
 • Arbeid med asbest
Mange ulike arbeidsoppgaver Rapporten slår fast at vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte derfor styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet. Beskrivelsen av nåsituasjonen viste store ulikheter mellom forskjellige kommuner/selskaper. Arbeidsgruppen konkluderte på bakgrunn av dette med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i bransjen. Høy risiko Oppslagsverket omfatter typiske risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystem for vann og avløp. Oppslagsverket beskriver typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og helsemessig forsvarlig måte. Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem. Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket, fortalte Magnhild Eliassen. Rapporten i papirutgave: Dersom du ønsker deg papirutgaven av rapporten disse sidene er bygget på, kan du bruke denne linken.