Klimatilpasningsmeldingen lagt frem

I dag la Regjeringen frem den lenge varslede stortingsmeldingen om klimatilpasning i Norge. Ett av de viktigste tiltakene som foreslås for å gjøre norske kommuner mer klimarobuste og unngå skader ved økt nedbør, er nedsettelse av et lovutvalg. Lovutvalget skal vurdere dagens regelverk og komme med forslag til forbedringer av rammebetingelsene for kommunenes håndtering av overvann. -Dette er en merkedag for vann- og avløpsbransjen i kommunene, sier direktør Einar Melheim i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. –Norsk Vann har lenge påpekt behovet for et slikt lovutvalg og er svært glad for at Regjeringen nå sier at utvalget skal nedsettes, utdyper Melheim. Regjeringen beskriver i meldingen en rekke av utfordringene som et lovutvalg må se nærmere på. Blant annet er det behov for å se om regelverket må forbedres slik at kommunene kan stille krav til hensiktsmessig overvannshåndtering for ny og eksisterende bebyggelse. Det er behov for å vurdere gebyrregelverket på overvannsområdet, og det er behov for et klarere rammeverk for hvilke abonnementsvilkår kommunene kan fastsette overfor innbyggerne på vann- og avløpsområdet. Regjeringen mener det er viktig at ulike interessegrupper blir involvert i å vurdere de aktuelle rammebetingelsene og eventuelle endringer i ulike regelverk. -Norsk Vann vil snarest be om et møte med Miljøverndepartementet for en nærmere dialog om hvordan Norsk Vann og våre medlemmer kan bidra til lovutvalgets arbeid på best mulig måte, sier Melheim. -Vi ser frem til et konstruktivt arbeid, der alle viktige interesser blir trukket med. Blant annet er både huseierne, forsikringsselskapene, kommunene og vann- og avløpsvirksomhetene sentrale aktører i disse spørsmålene.