https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/03/Steinberg-RIN-1.png

FHI kartlegger omfang og konsekvenser av forurenset drikkevann

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Forurenset drikkevann er en reell helsefare. Forskning viser at det er større risiko for sykdom ved arbeid på vannledninger. Folkehelseinstituttet er nå i gang med å undersøke hvordan man kan redusere risikoen for magesykdommer hos abonnenter. Under Norsk Vanns digitale fagtreff inviterte seniorrådgiver Marianne Steinberg ved FHI norske kommuner til å delta i en studie for å kartlegge hvilke rutiner og tiltak som iverksettes hos ulike kommuner i Norge i forbindelse med ledningsbrudd og større lekkasjer. Normalt er det trykk i vannledningene slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved større lekkasjer eller ved vannavstengning i forbindelse med reparasjon eller ledningsfornyelse, vil vann i grøften som kan være forurenset med bakterier, virus og parasitter kunne trenge inn i vannrørene. Tidligere studier har vist at arbeid på vannledningsnettet, som reparasjon og ledningsfornyelse hvor det har vært redusert eller bortfall av trykk, øker risiko for akutt mage- og tarminfeksjon for berørte vannabonnenter. Kartlegger rutiner Det er bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet ønsker å kartlegge hvilke rutiner og tiltak som nå iverksettes hos ulike kommuner i Norge. Det vil også bli gjennomført en epidemiologisk studie for å identifisere de tiltakene/kombinasjon av ulike tiltak som best reduserer sannsynligheten for drikkevannet blir forurenset med smittestoffer under arbeid på vannledningsnettet og reduserer sannsynlighet for at berørte abonnenter blir syke. Etter en trykkløs hendelse vil kommunene rapportere til FHI hvilke situasjoner som er oppstått. Deltakerne i en kommune får spørsmål om antall tilfeller av magesyke og oppfølgingsspørsmål om symptomer i tidsperioden 0-10 dager etter den trykkløse episoden. Deltakeren vil også få spørsmål om andre kjente risikofaktorer på magesyke som utenlandsreiser, husdyr, barn i barnehage mm. Studien vil gjennomføres i tett samarbeid med rundt 35 norske kommuner og vil vare fram til sommeren 2023. Teknologiutvikling Marianne Steinberg inviterte kommunene til å delta i FHI sitt nye program for teknologiutvikling i vannbransjen. Her er det bevilget fem millioner kroner over statsbudsjettet. Vannverkene kan søke om midler gjennom sine kommuner eller interkommunale selskaper, og fristen for neste tildeling er allerede 15.mars. Det er et stort behov fornyelse av vanninfrastrukturen i Norge, og programmet skal stimulere til fornyelse og innovasjon i kommunene. Dette vil indirekte kunne styrke robustheten i norsk drikkevannsforsyning, gi mindre risiko for vannbåren sykdom og redusere økte vann- og avløpsgebyrer på sikt, mente Steinberg. Prosjektene skal ha en innretning på drikkevann og drikkevannsforsyningen, eller forhold som virker inn på denne. Alle gode prosjekter ønskes velkommen. -Har dere en god idé eller noe nytt som skal testes ut, så er dette en ordning som kanskje kan hjelpe dere å få det til, sa hun under dagens konferanse. Kriteriene for å søke er at resultatene skal ha nytteverdi og relevans for programmets hovedmål. Det stilles krav om samarbeid med andre aktører utenfor kommunen. Dette kan være forskningsmiljøer og/eller leverandørindustrien. FHI oppfordrer flere kommuner til å gå sammen om en søknad.