https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/01/VA-senter-drone-bilde-1.jpg

Et viktig skritt nærmere Ås

avatarevuser
Oppdatert: 29 januar 2016
-Jeg er svært tilfreds med det vedtaket styret i Norsk Vann nå har fattet, og vi er et viktig skritt videre i realiseringen av et kompetansesenter som norsk vannbransje så sårt trenger. Det sier avdelingsdirektør i Oslo VAV og leder av styringsgruppa for forprosjektet, Sigurd Grande. Leder i RIN, Finn Jenssen, er utvilsomt også svært tilfreds med det positive vedtaket. -Dette har RIN jobbet med i mange år, og vi skal være aktive pådrivere for å realisere senteret, sier Jenssen i en kommentar. Neste uke blir en ny styringsgruppe for hovedprosjektet etablert. Hvem som skal lede dette arbeidet vil bli besluttet i forbindelse med etableringen av gruppa, opplyser direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Hun er også svært godt fornøyd med at styret fattet denne beslutningen, og det var i realiteten ingen usikkerhet om utfallet av denne styrebehandlingen. Behovet for fagkompetanse og bruk av ny teknologi er viktig for alle Norsk Vanns medlemskategorier, mener hun. I saksframlegget for Norsk Vanns styre heter det at nøkkelen til en langsiktig og bærekraftig forvaltning av ledningsnettet ligger i kompetanse og evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. For å møte framtidige krav og utfordringer må alle aktører utvikle robuste kompetansemiljøer og disse miljøene må samarbeide. Dagens mange små og fragmenterte kurs- og opplæringsmoduler klarer ikke å tilfredsstille det samlede nasjonale kompetansebehov uten å være en del av et større og mer robust fagmiljø. Målet med vannbransjens nasjonale kompetansesenter for ledningsteknologi er å videreutvikle og formidle kompetanse som er helt nødvendig for å møte teknologiske endringer og opprettholde funksjonen i VA-transportsystemet gjennom å samle ressurser og innovativt potensiale. Kompetansesenteret skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner/VA-selskaper, leverandører, rådgivere og undervisningsinstitusjoner og kursholdere om teknologiutvikling og kompetanseformidling. Det planlagte hovedprosjektet vil videreføre arbeidet som er utført i forprosjektet. Forprosjektet har vist at ledelse og styring av kompetansesenteret er et viktig element for å bygge tillit og troverdighet. Behovsundersøkelsen tyder på at interessen for å bruke senteret er stor nok til å finansiere driftsutgiftene. Investeringskostnaden må imidlertid finansieres uten å belaste driften med kapitalkostnader. Å kartlegge aktuelle finansieringskilder blir derfor en viktig del av hovedprosjektet, heter det i søknadspapirene til styret i Norsk Vann. Med den økonomiske rammen på plass kan det nå avholdes oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å drøfte nærmere hva prosjektet bør kartlegge og avklare, og hvordan dette mest effektivt kan gjøres. Det vil nå bli utarbeidet en rapport med utkast til modell for kompetansesenteret med blant annet  begrunnet forslag til og oppbygging  og utforming av selve testfeltet i tillegg til planer for trenings/kurs/undervisningstilbud. Den konkrete lokalisering og framdrift på utbygging både når det gjelder lokaler, undervisningsmoduler, eierskap og organisasjonsmodell skal også avklares. Et arbeid for å få senteret inn på statsbudsjettet for 2017/2018 er allerede i gang. -Det er viktig at vi nå kommer raskt i gang, og Oslo kommune har allerede lagt et av sine store pilotprosjekter i tilknytning til NoDig Challenge til Ås. Dette for å bidra til erfaringer med lokasjon og til å vise at vi mener alvor med å legge kompetansesenteret i tilknytning til forsknings- og utviklingsmiljøet ved NMBU på Ås. Det sier leder av forprosjektsgruppa, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV. Prosjektet skal styres av en styringsgruppe med 9 representanter. Fem av medlemmene representerer sluttbrukerne, det vil si kommuner, VA-selskaper og Norsk Vann. De øvrige fire medlemmer bør være representanter for leverandører, undervisningsinstitusjoner, FoU-institusjoner og rådgivere. Det skal også opprettes en referansegruppe som skal spille en aktiv rolle i prosjektet og bidra til god forankring. Det vil bli gjennomført direkteanskaffelse av egnet rådgiver. Økonomi Prosjektkostnadene er anslått til èn million kroner, og Norsk Vann bidrar med halvparten av beløpet gjennom sitt prosjektsystem.  Rørinspeksjon Norge, entreprenører og leverandører i vannbransjen bidrar med den andre halvparten. Totalt er det gitt løfter for 600.000 kroner fra eksterne bidragsytere, inklusiv RIN. Prosjektet starter opp våren 2016 og rapporteres innen 31.12.2017. Utredning og rapportering vil i hovedsak skje i løpet av 2016. Arbeidet med forankring, innsalg, markedsføring og avtaler vil fortsette i 2017.