https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/arctic-011-Kopi-1.jpg

Et år med store ambisjoner

avatarevuser
Oppdatert: 28 januar 2017
Norsk Vanns styre har vedtatt handlingsplan for 2017 samt hvilke nye prosjekter som skal gjennomføres i Norsk Vanns prosjektsystem. 2017 blir et aktivt år for Norsk Vann med viktige satsinger til beste for medlemmene.
Av Toril Hofshagen, Direktør Norsk Vann I styremøte 23. januar vedtok Norsk Vanns styre bl.a. handlingsplan for 2017. Handlingsplanen bygger på strategiplanen for 2015-18 og er todelt. Del 1 viser alle viktige satsinger og brukes utad i dialog med medlemmer, myndigheter, politikere og samarbeidende organisasjoner. Del 2 av handlingsplanen viser alle vesentlige arbeidsoppgaver for sekretariatet og brukes til daglig styring, drift, prioritering og rapportering. Begge deler kan lastes ned her. Her gjengis kort de viktigste satsingene: Samfunnskontakt og omdømme Norsk Vann skal i stadig større grad synliggjøre vannbransjens viktighet og behov, gjennom budskapsproduksjon og aktiv pressehåndtering. Det skal gjennomføres min. 2 nasjonale kampanjer i 2017, herunder legemiddelkampanje. Nasjonal bærekraftstrategi skal videreutvikles med sikte på vedtak av mål og indikatorer på årsmøtet 2017. Nytteverdi for medlemmene ved deltakelse i bedreVANN skal styrkes gjennom bedre veiledning og gode eksempler. Norsk Vann skal bistå medlemmene til å være stadig mer profesjonelle på kommunikasjon, kundeservice og forvaltning gjennom bl.a. kommunikasjonsnettverket, tilby bedre verktøykasse, samt nyutviklet jus-kurs. Påvirkning av rammebetingelser Norsk Vann skal bidra til å oppnå bedre sentrale rammebetingelser for vannbransjen gjennom påvirkningsarbeid på nasjonalt og europeisk nivå. Viktige saker i 2017 er oppfølging av NOU om overvann og sektorlovforslaget, ny drikkevannsforskrift, revisjon av forurensningsforskriften på avløpsområdet og oppstart av «Nasjonal vannvakt». Norsk Vann skal ha god dialog med relevante myndigheter og politikere, herunder bistå Stortingets vanngruppe, spille en synlig rolle under Arendalsuka og ha jevnlige kontaktmøter med de viktigste myndigheter og samarbeidsorganisasjoner. Utdanning og rekruttering Norsk Vann skal bidra til at det tilbys et attraktivt offentlig utdanningstilbud innen vann og avløp samt styrke rekrutteringen til vannfaglig utdanning og til vannbransjen. Satsingen i 2017 er bl.a. gjennom styrking av bachelortilbudene, aktiv bruk av årshjul og verktøykasse for rekrutteringsarbeidet, videreutvikling av traineVANN samt styrket samarbeid og bedre ansvarsdeling med andre organisasjoner. Kompetanseutvikling og formidling Norsk Vann skal styrke kurstilbudet for vannbransjen ved gjennomføring av ny kursstrategi og øke synligheten av tilbudet. Norsk Vann skal bidra til at det utvikles og tas i bruk egnet teknologi i vannbransjen, bl.a. ved å stimulere til innovasjonsprosjekter og etablering av kompetansesenter for ledningsteknologi. Norsk Vann skal legge til rette for møteplasser for kompetanseutveksling iht. årshjul for arrangementer, herunder videreutvikle fagtreffukene som arena for utvikling av vannbransjen i tråd med strategiplan. Styret vedtok også hvilke nye prosjekter som skal få bevilget midler fra Norsk Vanns prosjektsystem i 2017: • Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter fra start til slutt • Beregning av vanntap/bærekraftig lekkasjenivå • Informasjonssikkerhet og skytjenester • Undersøkelse av organiske miljøgifter i avløpsslam • Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr • Lukt og smak i norsk drikkevann • Koordinator for teknologiutvikling • Bærekraftig vannbransje – mål og indikatorer • Veiledningsmateriell ny drikkevannsforskrift • Forvaltning av anlegg og verdier – assett management på norsk • Metoder for å vurdere tilstand og virkningsgrad av eldre infiltrasjonsanlegg • Nødvannsforsyningsutstyr Oversikt over de nye prosjektene samt nærmere prosjektbeskrivelser finner du her.