https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/11/sstt-treff-064-Kopi-1.jpg

Best med gravefritt i ustabile masser

avatarevuser
Oppdatert: 15 november 2016
Et trettitalls representanter fra kommuner, rådgivere og entreprenører deltok på SSTT-fagtreffet om bruk av NoDig-metoder i ustabile masser i Ullensaker kommune i dag. Fagtreffet ble mer aktuelt enn planlagt på grunn av det store kvikkleireraset i Sørum, bare et steinkast unna Bakkedalen-prosjektet på Kløfta. Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) gjennomfører med jevne mellomrom fagtreff innen NoDig-teknologien, og Bakkedalen-prosjektet på Kløfta ble svært aktuelt fordi prosjektet ligger i samme marine grense som det store raset som tok tre liv i Sørum kommune.   Olimb Anlegg spiller en sentral rolle i det omfattende prosjektet for Ullensaker kommune. Et lite grunnbrudd i klikkleire kan utløse store ras, og Bakkedalen består løsmassene av bløt og middels fast leire over kvikkleiren.  Til tross for de ustabile massene har politikerne i Ullensaker vedtatt at det skal etableres en aktivitetspark i området som inkluderer flerbrukshall, klubbhus, fotballbaner og lekeplasser. Flere rådgivende selskaper som har medvirket i prosjektet har vært enig om at NoDig var den mest skånsomme og tryggeste metoden for etablering av infrastrukturen i området. VA-ledningene har dårlig standard, og området har ikke tilfredsstillende stabilitet. Her er det mye kvikkleire som utbyggerne må ta på alvor, understreket utbyggingslederen for VA i Ullensaker, Jostein Skjefstad under fagtreffet. Bakkedalen-prosjektet i Ullensaker kommune er et av Norges største pågående NoDig VA-prosjekt, der Olimb Anlegg spiller en sentral rolle med sine NoDig metoder i samarbeid med Park & Anlegg, som har hovedentreprisen. For etablering av ny og større overvannsledning pågår mikrotunnelering med åpen front. Pressing av DN 1400 overvannsrør skjer i to retninger fra samme pressegrop sentralt i anlegget. Det mikrotunneleres 284 m mot sør og 159 m mot nord. Ved etablering av ulike vann- og spillvannsledninger, med og uten varerør, benyttes styrt boring i løsmasser. Her skal det bores i både rette og buede traséer. Foreløpig er det kun boring av DN 180 vannledning langs Gamlevegen som pågår.  Det blir også benyttet en metode med utblokking på et kortere strekk for etablering av en ny vannledning. Rådgivende selskaper Avdelingsleder for VA-transportsystemer og oppdragsleder fra Norconsult, Stig Olsborg, understreket under fagtreffet at NoDig-teknologien ble vurdert som den beste løsningen i dette prosjektet, og er i tillegg kostnadsbesparende. Norconsult vant anbudet på detaljprosjektering og mente også at NoDig metodene med styrt boring og mikrotunellering var beste alternativ med tanke på sikker gjennomføring. -Stabilitetsberegninger for alternativet med konvensjonelle grøfteanlegg i prosjektområdet, viste at tradisjonelle løsninger med graving ville krevd en rekke kostbare sikkerhetstiltak, og ville medført en rekke negative konsekvenser for beboere i området. I forprosjektet anbefalte Asplan Viak en oppfylling på minimum to meter for å oppnå tilfredsstillende områdestabilitet. I forbindelse med utføringen har kommunen bestemt seg for å øke med ytterligere èn meter for å sikre området enda bedre. Multiconsult gjennomførte geotekniske undersøkelser og konkluderte med å anbefale NoDig metoder for gjennomføring av prosjektet. Det samme gjorde rådgiverselskapet Rambøll som sto for den uavhengige kontrollen av geoteknikk. Byggelederen Rådgiver i Norconsult, Jo Husby, har vært byggeleder for Ullensaker kommune, og understreket at Bakkedalen-prosjektet har vært et krevende og utrolig spennende prosjekt. Husby har vært tydelig på at han hele tiden har vært representant for byggherren. Sikring av området har vært viktig, understreket han. Dette både for at arbeiderne i prosjektet skal oppleve best mulig sikkerhet i et rasfarlig område, men også fordi det er både skoler og barnehager i området. Hele anleggsområdet er derfor sperret fysisk av, og det er kontroll med alle inn- og utpasseringer. Byggelederen trakk spesielt fram den skånsomme metoden med styrt boring der trafikken kunne gå helt som normalt. Det har vært noe sjenanse for beboerne i området på grunn av nødvendig spunting og massetransport inn og ut av området. Massetransporten har medført noe rystelser i området, men har likevel langt under grenseverdiene. Husby mener det er helt avgjørende for et vellykket prosjekt at dialogen med berørte beboere prioriteres høyt. I dette prosjektet er det ble ikke kommet inn noen klager fra beboerne. En av grunnene er at anleggstransporten var begrenset til den tiden på døgnet da barna var på skole eller barnehage. Det ble innført redusert fartsgrense til 30 km i 50-sone. Hovedentreprenør Park & Anlegg og underentreprenørene fikk full score på sitt HMS-arbeid i forbindelse med prosjektet. Fra planprosess til utførelse For utbyggerne innen vann og avløp i Ullensaker kommune står infrastrukturprosjektene i kø, både over- og under bakken.  Total investering de nærmeste fire årene ligger på tre milliarder kroner i Ullensaker kommune. Godt over 50 prosent er satt av til infrastruktur-prosjekter, og om lag èn milliard benyttes innen vann- og avløpsprosjekter. Mer bruk av NoDig Prosjektleder Bjørn Vestheim i Ullensaker kommune mener det kan være personavhengig hvor mye en kommune satser på NoDig kontra konvensjonell graving. Det er noen kommuner som tenker at «slik har vi alltid gjort det», og derfor er skeptisk til NoDig. -Det sprenges stadig nye genser med NoDig, og jeg tror stadig flere får øynene opp for de ulike metodene. Nå er det også dokumentert at det i de fleste tilfeller er kostnadsbesparende å benytte NoDig metodene og miljøgevinsten er udiskuterbar, mener Vestheim, som likevel understreker at NoDig ikke alltid kan benyttes. I forbindelse med store infrastrukturprosjekter er konvensjonell graving ofte den riktige løsningen. I Bakkedalen prosjektet har samarbeidsklimaet mellom hovedentreprenør, under entreprenører, rådgivere og byggherre vært meget bra, kom det fram under det vellykkede fagtreffet på Kløfta.