https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/Asker-2-1-scaled.jpg

Asker blir større og sterkere

avatarevuser
Oppdatert: 24 januar 2018
Dersom Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk i Asker kommune, er representativ for innbyggerne i Nye Asker kommune, som fra 1.januar 2020 vil bestå av Asker, Hurum og Røyken kommune, vil det bli en ny «vår» for de 93.000 innbyggerne i kommunen.   Under Arctic Entrepreneur på Gardermoen slo Sand Fuglum fast at kommunen, som blir landets syvende største kommune, vil bli en servicekommune bygget på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan fattigdom kan utryddes, ulikheter bekjempes og hvordan klimaendringene kan stanses innen 2030. Nå vil Asker ta målene ned til kommunalt nivå og utforme sin kommuneplan etter disse målene. Det har vakt internasjonal oppsikt, fortalte Ragnar Sand Fuglum. Den nye kommunen har valgt å sette seg ambisiøse mål for kommunenes bidrag til miljø og klima. De vil tenke stort; Ikke bare beste praksis, men neste praksis. Blir en servicekommune Sand Fuglum er overbevist om at større kommuner vil være mindre avhengig av interkommunale løsninger for å levere viktige tjenester til innbyggerne. -Vi har gått fra å være en formynderkommune til å bli en servicekommune med rettighetsbaserte tjenester for innbyggerne. Nå skal vi bygge en kommune som skaper velferd sammen med innbyggere og næringsliv. Vi skal nå innta rollen som tilretteleggere for å skape «det gode liv», sa Sand Fuglum. De tre kommune har helt ulike organisasjonsmodeller for de ulike tjenestene. Røyken og Hurum har i langt større grad hatt behov for å samarbeide gjennom ulike organisasjonsmodeller og selskapsformer med andre kommuner. Nå må dette harmoniseres i nye Asker. Det vil gå mot oppløsning av en rekke interkommunale avtaler. Bedre på tjenester -Vi vil bli mer profesjonelle som leverandør av tjenester, mener direktøren for kultur og teknikk i Asker kommune. Skal vi lykkes i å skape et bærekraftig samfunn må vi etablere flere arbeidsplasser i den nye kommunen i tillegg til å være en god tjenesteleverandør. Om lag halvparten av Askers arbeidstakere pendler i dag ut av kommunen. -Vi skal bli bedre på helse, skole, vei vann, avløp og renovasjon, men den aller viktigste oppgaven vår er samfunnsutvikling. Vi mener samfunnsutvikling er vår hovedoppgave. Kommunen skal ivareta sitt gode bomiljø der marka og fjorden er viktige elementer. Det er behov for å bygge fysisk infrastruktur. Nye Asker blir en langstrakt kommune med over en times kjøretur fra den ene enden til den andre.  Vann, avløp, overvann, strøm, veilys, fiber, avfallsug og en rekke andre infrastrukturtiltak må koordineres og oppgraderes. I den nye kommunen skal forskjellen i kvalitet i infrastruktur utjevnes. Det betyr at standardhevingen i dagens Asker må settes litt på vent de nærmeste fire-fem årene for å harmonisere infrastrukturen i den nye storkommunen. Det betyr også at Asker må subsidiere de to nye kommunene som nå blir en del av den nye storkommunen. Det er nødvendig med en felles standard i hele kommunen, understreket Sand Fuglum. Honnør til Norsk Vann Det har vært til hjelp at mange kommuner har felles retningslinjer og normer når det gjelder vei, vann og avløp. Norsk Vann og VA-Miljøblad har spilt en viktig rolle for flest mulig felles normer på dette feltet. Ledningsforskriften som nylig er kommet er et viktig bidrag til regulering av forholdene mellom de ulike aktørene innen veigrunnen. Her har Norsk Vann gjort en solid innsats, mente Sand Fuglum. Utfordringene er store på infrastruktur, men enda større er klima-utfordringene. Det betyr blant annet at Nye Asker må satse på framtidsrettet og miljøvennlige samferdselsløsninger både internt i kommunen og langs de viktigste pendleraksene.  Dette involverer materialvalg og anleggsdrift i tillegg til drift og vedlikehold når anleggene er ferdig bygget. Asker har også fokus på gode klimavennlige løsninger. Det betyr at vi skal ha fokus på anlegg og drift og hvilke materialer vi tar i bruk. Anleggsbransjen er i endring. Endrede rammebetingelser og forventninger har vært en del av hverdagen. Mer NoDig -Innenfor vann, avløp og øvrig ledningsnett har vi et enormt potensiale ved å utnytte NoDig mulighetene og styrte operasjoner. Her ligger vi milelangt etter helsevesenet, sa Ragnar Sand Fuglum, som dermed slo et slag for smarte løsninger i norsk VA-sektor. -Skal vi se innbyggerne i øynene må vi ta i bruk de smarte løsningene som allerede eksisterer og ta i bruk nye løsninger etter hvert som de kommer. Ledningsnettet må oppgraderes, understreket Sand Fuglum, som også har ansvaret for dette i Asker kommune. Bedre på anskaffelser Sand Fuglum var også bekymret for kommunenes anskaffelsesprosedyrer. Her er det også et stort potensial for effektivisering, samordning og å spille på lag med leverandører og aktørene i anleggsbransjen. Gjennom smarte anskaffelser kan vi som kommune også drive innovasjon og utvikling. Når vi skal investere milliarder av kroner i årene som kommer må vi også drive et aktivt utviklingsarbeid, mente Sand Fuglum. Her er det viktig at vi også blir bedre på offentlige anskaffelser. Vi må legge til rette for innovasjon og utvikling. Kommunens viktigste rolle er å legge til rette for innovasjon og utvikling. Det betyr at vi må være en dynamisk og tilpasningsdyktig organisasjon. Mye av det vi gjør er nybrottsarbeid, og da må vi regne med å feile. Vi bruker mye energi på å skape en ny kommune med gode fellesopplevelser, sa Sand Fuglum som tok et stupebrett som symbol på veien videre. -Vi står ikke på kanten av stupet, men vi er modige og har tatt en beslutning som er både spennende, krevende og som i stor grad også er ukjent. Vi ønsker å være nysgjerrige og åpen for nye muligheter, spille hverandre gode og ville hverandre vel, konkluderte han.