https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/05/standard-horing.jpg

Anbefaler tilstandsanalyse for VA-anlegg i boliger

avatarevuser
Oppdatert: 03 mai 2013
Rørinspeksjon Norge og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS er blant organisasjonene som har levert inn sine kommentarer, uten å få gjennomslag for sine synspunkter i nevneverdig grad, med unntak av forslaget om tilstandsanalyser. Norsk Standard er på sin side godt fornøyd med responsen på forslaget som har vært ute til høring siden september i fjor.  Ut fra innkomne høringskommentarer anbefaler komiteen lilkevel at det utarbeides en ny norm for utvidet elkontroll og at det utarbeides en egen veiledning for tilstandsanalyse av vann og avløpsanlegg. Prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge takker alle som har kommet med innspill. De innkomne kommentarene til standarden var alle positive. Høringskommentarene gikk på emner som har vært mye diskutert i komiteen, sier Holmen Murvold, og nevner omfang av hva som skal inngå i tilstandsanalysen: Krav til kompetanse Beskrivelse og valg av tilstandsgrad,  estimering av tiltakskostnader og teknisk verdi,  vurdering av P-ROM,  angivelse av markedsverdi og  egenerklæringsskjema (tillegg A)   Lite VA løftet fram RIN skrev i sin høringsuttalelse at kostnadene ved utbedring av dårlig kvalitet på stikkledningene for vann eller avløp kan ofte medføre betydelige kostnader for huseier / fremtidig huseier, noen ganger eksempler på flere hundre tusen kroner. Dette bør derfor i langt sterkere grad beskrives og synliggjøres i standarden, skal huseieren som «ukyndig person» ha en bedre mulighet til å sikre seg i fremtiden enn det han har i dag. Kvalitet på avløpsledningen kan dokumenteres ved rørinspeksjon og vannledningen kan vurderes ut fra  lekkasjelytting, rørmateriale, alder, grunnforhold m.m. Det vil i hvert fall medføre litt mer info og  status for denne viktige delen av bygget. Man bør gå i retning av en tilstandsrapport på disse bygningsdelene som bør inngå i takstvurdering og beskrivelse for huset. Hvor ledningstraseer går, hvor bakkekran og stakeluke er plassert, samt tilknytningspunkt på kommunal ledning bør fremgå av  skisse med innmåling eller være vist på kart. At denne infrastrukturen er nedgravd, betyr ikke at man skal overse den. Det refereres også til  forsikringsselskapenes økte fokus på fuktskader i boliger. Det anbefales en egen sjekkliste for tilstand på vann og avløp. På dette feltet tilbød både RIN og NRL å bidra med sin kompetanse. Sett fra RINs side er ikke VA-faget løftet over bakkenivå i det nye utkastet til Standard Norge.   Det meste avvist Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS ønsket egen sjekkliste for vannbåren varmeinstallasjon Dette mener Standard Norge allerede er i varetatt, og innspillet ble dermed ikke tatt til følge. Det er en økende bruk av vannbåren varmeinstallasjoner i boliger. Komiteen mener imidlertid at det er tilstrekkelig å undersøke eventuelle lekkasjer og dokumentasjon slik de framkommer annet sted i standarden. RINs ønske om å få med spørsmål om aquastopp er montert i en bolig ble også avvist. RINs ønske om å samle vann og avløp under ett felles punkt ble tatt delvis til følge. -. - Vann og avløp blir stående samlet da takstmann vurderer dette under ett.  Eget kart over eksisterende ledningslegg foreslås derimot ikke tatt inn i rapporten. RIN-innspill om branntekniske forhold knyttet til boligen ble heller ikke tatt inn. Komiteen mener dette er utenfor standarden og at det dels er dekket av tillegg E. RINs forslag om at det bør utarbeides en egen  egen sjekkliste for tilstand på vann og avløp er ikke kommet med i den nye standarden. Konlkusjonen er dermed at RIN og NRLs innspill i forhold til VA-faget i svært liten grad har fått gjennomslag i komiteen for NS 3600, med unntak av forslaget om veiledning for tilstandsanalyse av VA-anlegg i boliger. Tydeligere ansvarsforhold Ansvaret mellom eier og den bygningssakkyndige er nå tydeliggjort og balansert gjennom standarden. En del ansvar er pålagt eier i forhold til dokumentasjon. Dersom eier legger fram og har dokumentasjon, kan det føre til en bedre tilstandsgrad. Det er tydeliggjort at eier skal legge til rette for inspeksjon og gi tilgang til alle rom, tak, sluk etc. Omfang av tilstandsanalysen Noen mente at omfanget av tilstandsanalysen var for stort, andre at mer burde legges til. Ut fra en samlet faglig vurdering, er omfanget grovt sett beholdt slik det var foreslått. Det er gjort noen forenklinger/justeringer i tillegg C for å imøtekomme ønsket. Det er videre gjort en presisering av at det for elektrisk anlegg og branntekniske forhold gjøres en forenklet vurdering. Se også komiteens anbefalinger til videre arbeider. Vann og avløp Omfanget av hva som skal omfattes av tilstandsanalyse for bolig vurderes å være tilstrekkelig. Komiteen vurderer tilstandsanalyse av vann og avløp som tilleggsoppdrag og det er tatt inn en presisering av dette i et eget punkt. Videre arbeid Ut fra innkomne høringskommentarer anbefaler komiteen at det utarbeides en ny norm for utvidet elkontroll i bolig som beskriver hva som skal inngå i en tilstandsanalyse og at det utarbeides en egen veiledning for tilstandsanalyse av vann og avløpsanlegg. Den 15. mai blir det lansering på Håndverkeren i Oslo fra kl. 14-16.