https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/11/glassfiber-sande-1.jpg

280 milliarder for å sikre vann og avløp mot 2040

avatarevuser
Oppdatert: 27 juli 2017
Det må investeres 280 milliarder kroner basert på dagens kostnadsnivå for å sikre en solid vann- og avløpstjeneste i norske kommuner fram mot 2040. Det er en av konklusjonene i en ny rapport utarbeidet av Norsk Vann. 56 prosent vil gå til kommunal vannforsyning og 44 prosent til den kommunale avløpstjenesten. 64 prosent av investeringsbehovet er knyttet til fornyelse av vann- og avløpsnettet, og dagens investeringsnivå må økes med ca. 50 prosent for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt for å ha en bærekraftig forvaltning av infrastrukturen fram til 2040, er noen av konklusjonene i rapporten. Solid styringsgruppe Styringsgruppa for prosjektet har bestått av svært kompetente personer i norsk vannbransje, nemlig Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF, Markus Rawcliffe, NRV IKS/NRA IKS, Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune og Magnar Sekse, Bergen kommune. Disse har også fått verdifulle innspill av ei referansegruppe bestående av Terje Farestveit, Miljødirektoratet, Gisle Berge, SSB, Lasse Jalling, KS, Roy Thomassen, Østre Toten kommune, Signe Kvandal, Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune, Stian Bruaset, NTNU, Dordi Skjevling, RIF/COWI AS og Tore Andreas Larsen, MEF. Befolkningsvekst En forventet årlig befolkningsvekst på 0,8 prosent fram til 2040 krever også økt kapasitet i infrastrukturen. Andre viktige årsaker er tiltak som må gjennomføres for å overholde krav i lover og forskrifter som rensekrav, økt fokus på sikkerhet og beredskap og ulike typer klimatilpasningstiltak. Gebyrene vil øke De kommunale vann- og avløpstjenestene finansieres med vann- og avløpsgebyrer fra abonnentene. Basert på beregnet investeringsbehov og antatt befolkningsvekst estimeres gjennomsnittlig vekst i årsgebyrene for vann- og avløp for husholdningsabonnentene til fire prosent pr. år utover prisvekst. Gebyrkonsekvensene vil imidlertid variere mye fra kommune til kommune. For å motvirke en så stor årlig gebyrvekst blir det svært viktig at bransjen samarbeider om teknologiutvikling og mer effektiv tjenesteproduksjon for å redusere kostnadene for abonnentene, heter det i Norsk Vann-rapporten. Mangel på ingeniører -Den meste kritiske faktoren for gjennomføring av nødvendige investeringer, vil være tilgangen til nok ingeniører. Dette gjelder både anleggseierne og den private delen av bransjen. Utdanning av flere ingeniører, rekruttering fra andre bransjer samt redusert ingeniørbehov ved innovasjon i planlegging, bygging og drift vil være viktige tiltak. Det er på dette feltet situasjonen virkelig er kritisk. Alle i norsk vannbransje ser behovet, men kommuner og interkommunale selskaper sliter med å få tak i folk som kan prosjektere oppdragene som venter. Det er en av grunnene til at fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet er alt for lavt i dag. Gjenanskaffelseskostnaden for de offentlige vann- og avløpsanleggene er estimert til 800 milliarder kr. og til 500 milliarder kr. for private vann- og avløpsanlegg i Norge.