https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/05/Lars-Saga-–-Kopi-1.jpg

275 på VA-konferanse i Ålesund

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har også i år lyktes med å sy sammen et så aktuelt program at 275 deltakere var samlet til den årlige konferansen, denne gang i Ålesund. Konferansen betegnes som vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal, der kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører bidrar både faglig og sosialt. Arnstein Holthe i Volue tok for seg bruk av sanntidsdata og driftsdata for å løse utfordringer i vannbransjen. Et godt dokumentert ledningsnett må være på plass for å kunne gjøre smarte analyser, understreket han. Han viste hvordan nye digitale verktøy kan forbedre og forenkle hverdagen for de som planlegger den daglige driften av VA-nettet, og hvordan man kan sammenstille eksisterende og nye datakilder for å tilegne seg kunnskap. Gemini Portal oppgradert -Dersom grunnlagsdata ikke er på plass vil det medføre feil på rapporteringen inn i Gemini VA.  Det er nå kommet en oppdatert versjon av Gemini Portal som er blitt bedre blant annet på bruk av sanntidsdata. Med den oppgraderte versjonen får brukerne full oversikt over sanntidsdata, blant annet på nivåer i høydebassenger som ett eksempel. Et annet eksempel er umiddelbar oppdagelse av lekkasjer hos den enkelte abonnent der det er montert sensorer med alarm. Ledningskartet viser også hvor i systemet det bør gjennomføres tiltak. Når det gjelder pålogging til Gemini Portal er det nå innført en to-faktor pålogging for alle brukere. Dette av sikkerhetshensyn. Systemet tilpasses slik at også eksterne brukere kan få begrenset tilgang. Dette er nyttig for eksempelvis rådgivere som ønsker å benytte Gemini Portal i sin planlegging. Tor Morten Olsen i EnviDan fulgte opp med temaet lekkasjeovervåking med analyseverktøyet KeyZones. For kommuner er det ofte både vanskelig og ressurskrevende å få oversikt over de relevante nøkkeltallene og deretter beslutte tiltak om lekkasjereduksjon. Med KeyZones er det mulig å registrere hvor stort vanntapet er og treffe tiltak for å redusere vanntapet. Eddie Lillejord fra Kamstrup orienterte om smarte vannmålere med integrert lydlogger. Her handler det om rask og sikker påvisning av lekkasjer på private stikkledninger, automatisk fjernavlesning og brukervennlig analyseprogram. Han fortalte også om gode erfaringer fra utprøving i flere kommuner. Tre paralleller Torsdagen ble delt inn i tre paralleller med fokus på sikkert drikkevann, strategier for ledningsfornyelse, og arealplanlegging av vann og avløp i spredt bebyggelse i tillegg til overvann i byer og tettsteder. Det ble under årets konferanse også satt fokus på sikker drift av vannledningsnettet. Erik Wahl fra Mattilsynet Region Midt understreket at alle vannverkseiere bør være forberedt på at Mattilsynet kan komme på tilsyn i løpet av 2022. Mattilsynet har spesielt fokus på beskyttelse av råvannskilder og vanntilsigsområder. Videre var det en gjennomgang av hva vannverkseierne bør være forberedt på når det gjelder krav om gjennomført farekartlegging og beskyttelsestiltak. Astrid Fagerhaug fra Norsk Vann orienterte om den nye vannstandarden som erstatter Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-blad.