Tenker VA-bransjen sikkerhet?

To dager med tettpakket faglig program inspirerte til fornyelse og innovasjon innen skandinavisk VA-sektor , og Scaninavian Society for Trenchless Technologi (SSTT)er en arena der ledningseiere, rådgivere,  entreprenører og leverandører har en felles møteplass. -Ledningsnettet kommer nå opp av grøfta, og det er på høy tid. Vi skal ha et sterkt fokus på gode verktøy, understreket Hofshagen. Hun understreket videre de store utfordringene med fornyelsestakt, der Mattilsynet mener det er nødvendig med en fordobling fra èn til to prosent årlig fornyelse. Lekkasjeprosent opp mot 50 prosent i vannledningsnettet er ikke uvanlig i mange kommuner,og Mattilsynet mener dette må ned til 25 prosent.  Dette er imidlertid et stridstema i bransjen, og mange mener en systematisk gjennomgang av ledningsnettet er første steg på veien mot større sikkerhet og bedre økonomistyring av VA-nettet både i Norge og i de andre skandinaviske landene.   VA-bransjen blir betegnet som konservativ, men det foregår nå betydelig forskning og utvikling i regi av en rekke ulike aktører i bransjen. Norsk Vann skal legge fram sitt syn på fornyelsesstrategi  på ledningsnettet i Norge i løpet av kort tid. Hofshagen slo fast at det blir trangere i grøfta. -Nå har vi fått inn fjernvarme, gass, bredbånd og avfall. Derfor er det viktig at ”grøftekameratene” må samarbeide. Dette er et prosjekt som nå har pågått de siste fem årene, og Hofshagen understreket at det er viktig for samfunnsikkerhet at alle som eier ledninger kan samarbeide og samordne sin aktivitet. Et sterkere fokus på samfunnssikkerhet ble etterlyst av Norsk Vanns assisterende direktør. -Det er eksempler hver dag på at vi graver over hverandre. Som ledd i vår samfunnssikkerhet har vi også behov for bedre flomsikring, isolering av kummer, og kvalitetssikring av ledningsnett. Den norske regjeringen har lovet å nedsette et lovutvalg som skal utrede problemer med overvann . Vi har opplevd dramatiske oversvømmelser, og vi må forberede oss langt bedre på de endringene som kommer også klimamessig, sa Hofshagen. De rette grepene Under konferanseni Oslo var det en rekke foredragsholdere som understreket at bransjen må gjøre de rette grepene for å få mest mulig ut av hver krone.   Investeringsbehovet er på om lag 300 millliarder kroner for de neste 20 årene bare når det gjelder ledningsnettet. Gjennom ulike fora vil bransjen synliggjøre behovene og  bli tydelige på behov for  oppdatert ledningskartverk, gode rutiner for drift, vedlikehold og lekkasjelytting, tilstandsvurderinger og bærekraftig fornyelsesplanlegging En gjenganger under konferansen var å ta i bruk mulighetene innen NoDig med sine nye teknologier, sikre høy kvalitet på nyanlegg og en sterkere rekruttering av unge ingeniører. Et samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) er nettopp stiftet i Norge. Her handler det om at orden på ledninger er et felles ansvar.  Her er Rådgivende Ingeniørers Forening og Maskinentreprenørenes Forbund med i tillegg til en rekke departementer. Miljøverndepartementet skal lede arbeidet og alle aktører er enig om en felles vei framover. En utfordring er hvor ”hemmelig” ledningsnettet i Norge skal være. VA-bransjen er eneste bransje som operer med full åpenhet om ledningsnettet.  Litt norsk VA-statistikk 43.900 km kommunale vannledninger. Gjennomsnittsalder 33 år. Fornyelsesgrad 0,6%,  >30% lekkasjeandel 51.000 km kommunale avløpsledninger. 55% spillvann, 15% felles, 30% overvann Gjennomsnittsalder 37 år, Fornyelsesgrad avløpsnettet 0,44% (156 km) Legging nye ledninger: 407 km 67 kloakkstopper per 1000 km ledning 180.000 km privat stikkledningsnett, estimert