Økt kunnskap om vann som ressurs

Rundt åtte millioner kroner er lagt inn i de to lab´ene. Memlab er utstyrt med nytt, avansert utstyr for karakterisering av partikler i ulike vannkvaliteter. Rundt fem millioner kroner har det kostet, midlene kommer i hovedsak fra Forskningsrådet, melder Universitetsavisa. Pengene til drikkevannslaboratoriet kommer fra fakultetet. Oppgraderingen var også nødvendig for å møte HMS-krav i en aldrende og til dels uhensiktsmessig bygningsmasse. Forskerne har fått noe mer armslag enn før. I den nye drikkevannslaben kan de gjøre flere, bedre og mer fleksible forsøk, og det er blitt bedre plass for undervisning. - Vi har rett og slett fått et mye bedre miljø å arbeide i. Nye, avanserte instrumenter åpner for bedre analyser og muligheter vi ikke hadde tidligere, sier førsteamanuensis Cynthia Hallé fornøyd. Instituttet har et utstrakt samarbeid med offentlig forvaltning og myndigheter, og er også involvert i flere EU-prosjekt. En bærekraftig forvaltning av jordens vannressurser er blant de største utfordringene verden står overfor, og instituttet kunne knapt lagt seg tettere opp til NTNUs visjon «kunnskap for en bedre verden». For, det er hverken diamanter, olje, gull eller gass som er klodens viktigste ressurs. Verdens dyreste materialer er null verdt dersom vannet blir borte. Knapphet på ferskt vann er i ferd med å nå et kritisk punkt mange steder, kriger og konflikter springer ut fra tilgang på rent vann. FN har anslått at i år 2025 vil i alt 48 nasjoner, med en samlet befolkning på 2,8 milliarder mennesker, oppleve knapphet på ferskvann. Flommer og økt forurensning svekker vannkvaliteten, og ved NTNU jobbes det både med bedre identifisering av hvilke komponenter som virker inn og med løsninger for å fjerne eller unngå dem. Alt vann kan gjøres gullende rent, men som med det meste i tilværelsen er det et spørsmål om pris. Forskerne jakter på balansen mellom hva som er teknisk mulig å oppnå, til hvilken kostnad. Membranfiltrering er en av de mest interessante renseprosessene, og NTNUs vannrensegruppe ligger i den internasjonale forskningsfronten. Mesteparten av aktiviteten dreier seg om optimalisering av renseprosesser for både drikkevann, industrielt prosessvann fra for eksempel fiskeoppdrett, kommunalt og industrielt avløpsvann og slambehandling. Samtidig er det også store utfordringer, både i Norge og ellers i verden, knyttet til lekkasjer fra dårlige vannledninger. En stor del av ledningsnettene begynner å bli svært gamle og trenger omfattende utbedringer. Også på dette feltet har NTNU stor forskningsaktivitet.   (Kilde: Etter avtale med VVS aktuelt)